Ktl-icon-tai-lieu

Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế chính trị học

Được đăng lên bởi Thien Mai
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4852 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài 2:
Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của
kinh tế chính trị học

Hệ thống bài cũ
I. Đối tượng của kinh tế chính trị
II. Vị trí, chức năng và sự cần thiết nghiên cứu kinh tế
chính trị
1. Vị trí, chức năng của kinh tế chính trị
2. Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị
III. Phương pháp của kinh tế chính trị

Bài 2: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị học

2

Mục tiêu bài học

- Nắm được những tư tưởng kinh tế chủ yếu trong thời cổ đại và
trung cổ - cơ sở cho sự ra đời của kinh tế chính trị học

- Nắm được sự phát sinh, phát triển kinh tế chính trị học tư sản cổ
điển

- Nắm được những khuynh hướng và học thuyết phê phán có tính
kế thừa kinh tế chính chị học tư sản cổ điển. Nắm được một số
trường phái kinh tế chính trị học tư sản hiện đại

Bài 2: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị học

3

Mô tả bài giảng
I. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu trong thời cổ đại và trung cổ - cơ sở cho sự ra đời kinh tế
chính trị học hiện đại
1. Tư tưởng kinh tế thời cổ đại
2. Tư tưởng kinh tế thời trung cổ
II. Sự phát sinh, phát triển kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
1. Chủ nghĩa trọng thương
2. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển ở Pháp – chủ nghĩa trọng nông
3. Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh
III. Những khuynh hướng và học thuyết có kế thừa kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
1. Những khuynh hướng và học thuyết kinh tế phê phán kế thừa thiếu triệt để
2. Kinh tế chính trị học Mác – Lênin – Học thuyết kinh tế kế thừa, phát triển có phê phán kinh
tế chính trị tư sản cổ điển
IV. Một số trường phái kinh tế chính trị học tư sản hiện đại
1. Trường phái “Tân cổ điển”
2. Học thuyết kinh tế của J.Kênxơ
3. Trường phái chủ nghĩa tự do mới
4. Lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại
5. Các lý thuyết về phát triển kinh tế đối với các nước chậm phát triển
Bài 2: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị học

4

I. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu trong thời cổ đại và
trung cổ - cơ sở cho sự ra đời của kinh tế chính trị học

1. Tư tưởng kinh tế thời cổ đại
1.1. Đặc trưng kinh tế - xã hội thời cổ đại
Chiếm hữu nô lệ giữ vai trò thống trị
Thương nghiệp và tiền tệ bắt đầu xuất hiện
Chiến tranh giữa các quốc gia, các thành phố lớn nhằm chiếm đoạt nô
lệ; cuộc đấu tranh giữa giai cấp nô lệ và chủ nô diễn ra khốc liệt
1.2. Đặc điểm kinh tế thời cổ đại
Coi xã hội nô lệ là tất yếu và duy nhất
Coi khinh lao động chân tay
Lên án hoạt động thương nghiệp và cho vay nặng lãi

Bài 2: Sơ lược lịch sử hình thành...
Bài 2:
lược lịch sử hình thành phát triển của
kinh tế chính trị học
Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế chính trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế chính trị học - Người đăng: Thien Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế chính trị học 9 10 266