Ktl-icon-tai-lieu

Sổ nhật ký bán hàng

Được đăng lên bởi Siro Cam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………..

Mẫu số: S03a4 – DNN

Địa chỉ:……….

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Năm.............

Ngày,
tháng
ghi sổ
A

Chứng từ
Số
hiệu

Ngày, tháng

B

C

Diễn giải

D

Phải thu từ
người mua
(Ghi Nợ)

1

Ghi Có tài khoản doanh thu
Hàng
hóa

Thành
phẩm

Dịch
vụ

2

3

4

Số trang trước
chuyển sang

Cộng chuyển sang
trang sau
- Sổ này có.......trang, đánh số từ trang 01 đến trang......
- Ngày mở sổ : ..........

Ngày .... tháng .... năm.....
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

...
Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a4 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Năm.............
Ngày,
tháng
ghi sổ
Chứng từ Diễn giải
Phải thu từ
người mua
(Ghi Nợ)
Ghi Có tài khoản doanh thu
Số
hiệu
Ngày, tháng
Hàng
hóa
Thành
phẩm
Dịch
vụ
A B C D 1 2 3 4
Số trang trước
chuyển sang
Cộng chuyển sang
trang sau
- Sổ này có.......trang, đánh số từ trang 01 đến trang......
- Ngày mở sổ : ..........
Ngày .... tháng .... năm.....
Người ghi sổ
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Sổ nhật ký bán hàng - Người đăng: Siro Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ nhật ký bán hàng 9 10 206