Ktl-icon-tai-lieu

Sổ nhật ký chung

Được đăng lên bởi Siro Cam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đơn vi:………..

Mẫu số: S03a – DNN

Địa chỉ:……….

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ....
Đơn vị tính: .................

Ngày,
tháng
ghi sổ
A

Chứng từ
Số
hiệu

Ngày, tháng

B

C

Diễn giải

Đã ghi
Sổ Cái

D

STT
dòng

Số hiệu
TK đối
ứng

E

G

H

x

x

x

Số phát sinh
Nợ

Có

1

2

Số trang trước
chuyển sang

Cộng chuyển sang
trang sau
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- Ngày mở sổ: .......

Ngày ....tháng ....năm .....
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu

...
Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ....
Đơn vị tính: .................
Ngày,
tháng
ghi sổ
Chứng từ Diễn giải
Đã ghi
Sổ Cái
STT
dòng
Số hiệu
TK đối
ứng
Số phát sinh
Số
hiệu
Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
Số trang trước
chuyển sang
Cộng chuyển sang
trang sau
x x x
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- Ngày mở sổ: .......
Ngày ....tháng ....năm .....
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu
Sổ nhật ký chung - Người đăng: Siro Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ nhật ký chung 9 10 924