Ktl-icon-tai-lieu

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Được đăng lên bởi Thuy Trinh
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 6633 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY: TNHH ABC

Mẫu số SO3b - DN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
( Các nghiệp vụ phát sinh )
(Từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008)
Ngày ghi
sổ

Chứng từ

Tài
khoản

02.01.2009 PTNB
04.01.2009
PC

01
02

Diễn giải
Mua hàng của TNHH Trần Anh,
HĐ45789
Thanh toán HĐ45789

10.01.2009 PTNB

02

Mua hàng của TNHH Trần Trung,
HĐ60052

331

17.01.2009 PTNB
19.01.2009 PTNB

03
04

Mua hàng của TNHH Máy tính HN,
Mua hàng HĐ80910
của cty TNHH Ben,
HĐ12110

331
331

23.01.2009 PTNB
27.01.2009
PC

05
09

ĐVT: VNĐ

331
331

01.02.2009 PTNB
04.02.2009GB Nọ

06
03

05.02.2009GB Nọ
09.02.2009PTNB

05
03

Mua hàng của cty TNHH Đức
cường, HĐ70641
Trả tiền cho nhà cung cấp, HĐ
80910
Mua hàng của TNHH Thủy
Linh,HĐ62962
Thanh toán HĐ12110
Thanh toán HĐ54255 với TNHH
Trần Trung
Thanh toán HĐ60052

07

Mua hàng của TNHH Hoa Linh,
HĐ611112, công nợ 30 ngày

08

331

15.02.2009PTNB

09

Mua hàng của CP Yên Viên,
HĐ611114, công nợ 20 ngày

331

21.02.2009PC

18

Thanh toán nốt HĐ62962

331

19

Thanh toán HĐ611112 với TNHH
Tầm nhìn Việt

331

20

Thanh toán HĐ70641 với TNHH
Đức Cường.

331

78,750,000

331

Mua hàng của TNHH Tầm nhìn
Việt, HĐ611113, tt trc 50tr, còn lại
công nợ 10 ngày

Số tiền

12.02.2009PTNB

12.02.2009PTNB

22.02.2009PC
22.02.2009PC

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

331
331

47,250,000

331
331

5,932,500

331
331

6,825,000
85,312,500

16,250,000
106,975,000
28,612,500
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

ẫu số SO3b - DN
theo QĐ số 48/2006/BTC
2006 của Bộ trưởng BTC)

ĐVT: VNĐ
Số tiền
78,750,000

85,312,500
47,250,000
5,932,500
28,612,500

16,250,000

138,075,000
106,975,000
156,975,000

31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY: TNHH ABC

Mẫu số SO3b - DN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/BT
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BT

SỔ QUỸ TIỀN MẶT
(Dùng cho hình thức nhật ký chung)
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến ngày 31 tháng 01 ăm 2008)
Tên tài khoản: Tiền mặt
Số hiệu tài khoản: 111
Ngày ghi
sổ

Chứng từ
KH

SỐ

DIỄN GIẢI

TK đối
ứng

Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
Nhận tiền vốn góp
411
Thanh toán tiền thuê nhà( 3 tháng )
142
Thanh toán tiền thuê nhà( 3 tháng )
1331
Bán hàng cho TNHH Gia Khánh, HĐ 5501 511
Bán hàng cho TNHH Gia Khánh, HĐ 5501 3331
Thanh toán HĐ45789
331
Thanh toán tiền mua xe 100tr
211

Số tiền
Thu

Chi

02.01.2009
02.01.2009
02.01.2009
02.01.2009
02.01.2009
04.01.2009
07.01.2009

PT
PC
PC
PT
PT
PC
PC

01
01
01
02
02
02
03

13.01.2009
13.01.2009
13.01.2009

...
CÔNG TY: TNHH ABC
Mẫu số SO3b - DN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
( Các nghiệp vụ phát sinh )
(Từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008)
ĐVT: VNĐ
Chứng từ Diễn giải
Số tiền
02.01.2009
PTNB 01 331
04.01.2009
PC 02 Thanh toán HĐ45789 331 78,750,000
10.01.2009
PTNB 02 331
17.01.2009
PTNB 03 331
19.01.2009
PTNB 04 331
23.01.2009
PTNB 05 331
27.01.2009
PC 09 331 47,250,000
01.02.2009
PTNB 06 331
04.02.2009
GB Nọ 03
Thanh toán HĐ12110
331
5,932,500
05.02.2009
GB Nọ 05 331
6,825,000
09.02.2009
PTNB 03
Thanh toán HĐ60052
331
85,312,500
12.02.2009
PTNB 07 331
12.02.2009
PTNB 08 331
15.02.2009
PTNB 09 331
21.02.2009
PC 18
Thanh toán nốt HĐ62962
331
16,250,000
22.02.2009
PC 19 331
106,975,000
22.02.2009
PC 20 331
28,612,500
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Kế toán
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ghi
sổ
Tài
khoản
Mua hàng của TNHH Trần Anh,
HĐ45789
Mua hàng của TNHH Trần Trung,
HĐ60052
Mua hàng của TNHH Máy tính HN,
HĐ80910
Mua hàng của cty TNHH Ben,
HĐ12110
Mua hàng của cty TNHH Đức
cường, HĐ70641
Trả tiền cho nhà cung cấp, HĐ
80910
Mua hàng của TNHH Thủy
Linh,HĐ62962
Thanh toán HĐ54255 với TNHH
Trần Trung
Mua hàng của TNHH Hoa Linh,
HĐ611112, công nợ 30 ngày
Mua hàng của TNHH Tầm nhìn
Việt, HĐ611113, tt trc 50tr, còn lại
công nợ 10 ngày
Mua hàng của CP Yên Viên,
HĐ611114, công nợ 20 ngày
Thanh toán HĐ611112 với TNHH
Tầm nhìn Việt
Thanh toán HĐ70641 với TNHH
Đức Cường.
SỔ NHẬT KÝ CHUNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ NHẬT KÝ CHUNG - Người đăng: Thuy Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
SỔ NHẬT KÝ CHUNG 9 10 688