Ktl-icon-tai-lieu

sổ sách khi mới thành lập công ty

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sổ sách kế toán cho công ty mới thành lập!
Thứ 1: chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình chung của thế giới cả, doanh nghiệp tự
chọn cho mình 1 trong 5 hình thức kế toán và đăng ký quyết định kế toán sao cho
phù hợp nhu cầu quản lý cũng như công tác kế toán sao cho thuận tiện nhất, sao
cho dễ dàng kiểm tra đối chiếu, dễ hiểu nhất, gọn nhẹ nhất, hiệu quả cao nhất có
thế….: Nhật ký chung, Nhật ký - Sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ, kế
toán trên máy vi tính
Thứ 2: công tác làm sổ
(1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra làm các phiếu cần thiết:
hóa đơn mua vào < 20 triệu mà thành toán = tiền mặt thì viết phiếu chi tiền +
phiếu nhập kho lấy ghim bấm vào góc trái thành 1 cặp tình yêu tay ba,
hóa đơn trên > 20 triệu thì làm phiếu hoạch toán + phô tô hợp đồng nếu có +
thanh lý nếu có + phiếu nhập kho lấy ghim bấm lại ,
hóa đơn bán ra thu = tiền mặt : làm phiếu thu + hóa đơn bán ra liên xanh + phiếu
xuất kho ghim lại 1 cặp tam kiếm hợp bích,
nếu hóa đơn bán ra > 20 triệu làm phiếu hoạch toán + phiếu xuất kho + hợp đồng
phô tô nếu có + thanh lý phô tô nếu có lấy ghim bấm lại ; chứng từ ngân hàng thì
để cuối tháng ngày 31 hoặc tốt nhất ngày 1 đầu tháng sau cho chắc tới ngân hàng
lấy sổ phụ ngân hàng hay gọi là bảng sao kê tài khoản………..các tài liệu khác
( chứng từ nộp tiền vào ngân sách: thuế môn bài, thuế gtgt, bảng phân bổ khấu hao,
phân bổ dài và ngắn hạn, bảng chấm công, bảng lương………) nếu có tất cả các
chứng từ nêu trên được dùng làm căn cứ ghi vào sổ Nhật ký chung
(2) Cuối tháng làm bút toán kết chuyển doanh thu chi phí xác định lời lỗ gọi là bút
toán kết chuyển chốt sổ cuối tháng, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký
chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp tiếp theo cộng số liệu
trên Sổ Cái xác định số dư cuối kỳ NỢ CÓ và lấy số dư cuối kỳ, lập Bảng cân đối
số phát sinh, từ cân đối phát sinh đưa lên các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán, xác
đinh kết quả kinh doanh tháng
(3) Sau khi làm xong thì tiến hàng kiểm tra đối chiếu số liệu có khớp đúng: số liệu
ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết)
được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Số số dư đầu kỳ, phát sinh NỢ - CÓ, cuối
kỳ của số cái = số dư đầu kỳ, phát sinh NỢ - CÓ, cuối kỳ của CĐPS ko
+Kiểm tra xem trên bảng cân đối phát sinh và sổ cái bắt đầu từ tài khoản loại 5 =>
đến loại 9 có số dư cuối kỳ ko nếu có bạn đang làm sai điều chỉn lại, nếu = 0 thì
bạn đúng bước qua của sinh tử vào cửa chính quy y của phật,
+Lấy tờ khai báo...
Sổ sách kế toán cho công ty mới thành lập!
Thứ 1: chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình chung của thế giới cả, doanh nghiệp tự
chọn cho mình 1 trong 5 hình thức kế toán và đăng ký quyết định kế toán sao cho
phù hợp nhu cầu quản lý cũng như công tác kế toán sao cho thuận tiện nhất, sao
cho dễ dàng kiểm tra đối chiếu, dễ hiểu nhất, gọn nhẹ nhất, hiệu quả cao nhất có
thế….: Nhật ký chung, Nhật ký - Sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ, kế
toán trên máy vi tính
Thứ 2: công tác làm sổ
(1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra làm các phiếu cần thiết:
hóa đơn mua vào < 20 triệu mà thành toán = tiền mặt thì viết phiếu chi tiền +
phiếu nhập kho lấy ghim bấm vào góc trái thành 1 cặp tình yêu tay ba,
hóa đơn trên > 20 triệu thì làm phiếu hoạch toán + phô tô hợp đồng nếu có +
thanh lý nếu có + phiếu nhập kho lấy ghim bấm lại ,
hóa đơn bán ra thu = tiền mặt : làm phiếu thu + hóa đơn bán ra liên xanh + phiếu
xuất kho ghim lại 1 cặp tam kiếm hợp bích,
nếu hóa đơn bán ra > 20 triệu làm phiếu hoạch toán + phiếu xuất kho + hợp đồng
phô tô nếu có + thanh lý phô tô nếu có lấy ghim bấm lại ; chứng từ ngân hàng thì
để cuối tháng ngày 31 hoặc tốt nhất ngày 1 đầu tháng sau cho chắc tới ngân hàng
lấy sổ phụ ngân hàng hay gọi là bảng sao kê tài khoản………..các tài liệu khác
( chứng từ nộp tiền vào ngân sách: thuế môn bài, thuế gtgt, bảng phân bổ khấu hao,
phân bổ dài và ngắn hạn, bảng chấm công, bảng lương………) nếu có tất cả các
chứng từ nêu trên được dùng làm căn cứ ghi vào sổ Nhật ký chung
(2) Cuối tháng làm bút toán kết chuyển doanh thu chi phí xác đnh lời lỗ gọi là bút
toán kết chuyển chốt sổ cuối tháng, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký
chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp tiếp theo cộng số liệu
trên Sổ Cái xác định số dư cuối kỳ NỢ CÓ và lấy số dư cuối kỳ, lập Bảng cân đối
số phát sinh, từ cân đối phát sinh đưa lên các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán, xác
đinh kết quả kinh doanh tháng
(3) Sau khi làm xong thì tiến hàng kiểm tra đối chiếu số liệu có khớp đúng: số liệu
ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết)
được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Số số dư đầu kỳ, phát sinh NỢ - CÓ, cuối
kỳ của số cái = số dư đầu kỳ, phát sinh NỢ - CÓ, cuối kỳ của CĐPS ko
+Kiểm tra xem trên bảng cân đối phát sinh và sổ cái bắt đầu từ tài khoản loại 5 =>
đến loại 9 có số dư cuối kỳ ko nếu có bạn đang làm sai điều chỉn lại, nếu = 0 thì
bạn đúng bước qua của sinh tử vào cửa chính quy y của phật,
+Lấy tờ khai báo thuế ra đối chiếu: tổng phát sinh số cái 511,33311 có khớp với
phụ lục 01 bảng kê bán ra, tổng phát sinh bên nợ thuế đầu vào tk 1331 có khớp số
thuế phụ lục 02 bảng kê hàng hóa mua vào, chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được
khấu trừ kỳ trước chuyển sang = số dư đầu kỳ SỔ CÁI TK 1331, số dư cuối kỳ tk
sổ sách khi mới thành lập công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sổ sách khi mới thành lập công ty - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
sổ sách khi mới thành lập công ty 9 10 536