Ktl-icon-tai-lieu

So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của VN và quốc tế

Được đăng lên bởi k2dhkt9
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN
KHO CỦA VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ
Ths. Trần Thị Hoà
Bộ môn TC-TK, Khoa Kế toán -Tài chính

C

huẩn mực kế toán quốc tế (IAS) là sự hài hoà các quy định, nguyên tắc và phương pháp kế
toán để có sự chấp nhận, thừa nhận mang tính thông lệ chung ở các quốc gia. Tuy nhiên,
sự hài hoà đó không thể là sự bắt buộc mọi quốc gia phải tuân thủ việc ghi chép kế toán và
trình bày, lập báo cáo tài chính theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán quốc tế. Bởi vì,
mỗi quốc gia có điều kiện và trình độ phát triển kinh tế khác nhau, yêu cầu và trình độ quản lý
cũng không hoàn toàn giống nhau. Chính vì vậy, dựa trên cơ sở nền tảng hệ thống Chuẩn mực kế
toán quốc tế để xây dựng, ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia là một nhu cầu tất yếu
khách quan. Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) cũng không nằm ngoài thông lệ đó. Trong phạm
vi bài báo này, tác giả chỉ nhằm so sánh đối chiếu Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” của IAS và
VAS nhằm tìm ra những điểm giống nhau và những điểm khác biệt giữa chúng.
Giới thiệu chung về Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”
Chuẩn mực kế toán là những quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc và phương pháp kế toán
làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính.
Chuẩn mực “Hàng tồn kho” được xây dựng nhằm quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và
phương pháp kế toán hàng tồn kho nhằm phản ánh lên các tài khoản một cách hợp lý, chính xác
làm cơ sở cho việc lập các báo cáo tài chính.
Chuẩn mực kế toán quốc tế số 2 “Hàng tồn kho” (IAS 2) được ban hành, công bố năm 1975.
Bộ Tài chính Việt Nam dựa trên cơ sở các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và các điều kiện thực tế
ban hành Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” (VAS 2) ngày 31/12/2001.
Trên cơ sở nội dung của chuẩn mực “Hàng tồn kho” được quy định trong IAS 2 và VAS 2, tác
giả sẽ so sánh đối chiếu những điểm giống và khác nhau giữa chúng.
So sánh, đối chiếu IAS 2 và VAS 2
Để so sánh đối chiếu IAS 2 và VAS 2, ta thực hiện các nội dung cơ bản: Những quy định
chung, nội dung chuẩn mực, quy định về việc thành lập và trình bày báo cáo tài chính
Những quy định chung
Cả hai chuẩn mực “Hàng tồn kho”của kế toán Quốc tế và kế toán Việt Nam đều có cùng một
mục đích đó là quy định và hướng dẫn về nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho. Bao
gồm: Định nghĩa hàng tồn kho; Nguyên tắc vận dụng kế toán hàng tồn kho; Xác định giá trị hàng
tồn kho; Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài
chính.
Chuẩn mực “Hàng tồn kho” của kế toán Việt...
SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN
KHO CỦA VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ
Ths. Trần Thị Hoà
Bộ môn TC-TK, Khoa Kế toán -Tài chính
huẩn mực kế toán quốc tế (IAS) sự hài hoà các quy định, nguyên tắc và phương pháp kế
toán để sự chấp nhận, thừa nhận mang tính thông lệ chung các quốc gia. Tuy nhiên,
sự hài hoà đó không thể là sự bắt buộc mọi quốc gia phải tuân thủ việc ghi chép kế toán
trình bày, lập báo cáo tài chính theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán quốc tế. Bởi vì,
mỗi quốc gia điều kiện trình độ phát triển kinh tế khác nhau, yêu cầu trình độ quản
cũng không hoàn toàn giống nhau. Chính vậy, dựa trên sở nền tảng hệ thống Chuẩn mực kế
toán quốc tế để xây dựng, ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia một nhu cầu tất yếu
khách quan. Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) cũng không nằm ngoài thông lệ đó. Trong phạm
vi bài báo này, tác giả chỉ nhằm so sánh đối chiếu Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” của IAS
VAS nhằm tìm ra những điểm giống nhau và những điểm khác biệt giữa chúng.
C
Giới thiệu chung về Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”
Chuẩn mực kế toán những quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc phương pháp kế toán
làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính.
Chuẩn mực “Hàng tồn kho” được xây dựng nhằm quy định hướng dẫn các nguyên tắc
phương pháp kế toán hàng tồn kho nhằm phản ánh lên các tài khoản một cách hợp lý, chính xác
làm cơ sở cho việc lập các báo cáo tài chính.
Chuẩn mực kế toán quốc tế số 2 “Hàng tồn kho” (IAS 2) được ban hành, công bố năm 1975.
Bộ Tài chính Việt Nam dựa trên sở các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế các điều kiện thực tế
ban hành Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” (VAS 2) ngày 31/12/2001.
Trên sở nội dung của chuẩn mực “Hàng tồn kho” được quy định trong IAS 2 VAS 2, tác
giả sẽ so sánh đối chiếu những điểm giống và khác nhau giữa chúng.
So sánh, đối chiếu IAS 2 và VAS 2
Để so sánh đối chiếu IAS 2 VAS 2, ta thực hiện các nội dung bản: Những quy định
chung, nội dung chuẩn mực, quy định về việc thành lập và trình bày báo cáo tài chính
Những quy định chung
Cả hai chuẩn mực “Hàng tồn kho”của kế toán Quốc tế kế toán Việt Nam đều cùng một
mục đích đó quy định hướng dẫn về nguyên tắc phương pháp kế toán hàng tồn kho. Bao
gồm: Định nghĩa hàng tồn kho; Nguyên tắc vận dụng kế toán hàng tồn kho; Xác định giá trị hàng
tồn kho; Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài
chính.
Chuẩn mực “Hàng tồn kho” của kế toán Việt Nam Quốc tế đều quy định phạm vi áp dụng
như sau: Chuẩn mực này được áp dụng cho tất cả các hàng tồn kho tài sản, bao gồm hàng tồn
kho: Được giữ để bán; Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang; Nguyên liệu để sử dụng
trong quá trình kinh doanh, cung cấp dịch vụ; Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, hàng tồn kho gồm
chi phí dịch vụ tương ứng với doanh thu chưa được ghi nhận.
Các nguyên tắc được vận dụng trong chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: Nguyên tắc thận trọng,
nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc phù hợp.
Nội dung chuẩn mực
1. Xác định giá trị hàng tồn kho
a. Giá gốc hàng tồn kho
Chuẩn mực IAS 2 và VAS 2 về xác định giá trị hàng tồn kho :
So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của VN và quốc tế - Trang 2
So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của VN và quốc tế - Người đăng: k2dhkt9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của VN và quốc tế 9 10 831