Ktl-icon-tai-lieu

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS)

Được đăng lên bởi hoangphuongthao241294
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌ TÊN: NGUYỄN VÕ DŨNG
MSSV: CQ490429
LỚP: TCDNC

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VỚI
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS)
Tính đến thời điểm này thì Việt Nam đã ban hành được 26 chuẩn mực kế toán trong 5
đợt :
 Đợt 1 : Ban hành các chuẩn mực : 02, 03, 04, 14
 Đợt 2 : Ban hành các chuẩn mực : 01, 06, 10, 15, 16, 24
 Đợt 3 : Ban hành các chuẩn mực : 05, 07, 08, 21, 25, 26
 Đợt 4 : Ban hành các chuẩn mực : 17, 22, 23, 27, 28, 29
 Đợt 5 : Ban hành các chuẩn mực : 11, 18, 19, 30
Tuy các chuẩn mực kế toán của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu hướng dẫn khi lập
Báo cáo Tài chính cho doanh nghiệp, nhưng trong điều kiện hội nhập thị trường quốc tế
thì chúng ta cần phải tìm hiểu, học hỏi thêm các chuẩn mực quốc tế nữa. Hiện nay chuẩn
mực kế toán quốc tế gồm có 40 chuẩn mực.
Để dễ dàng trong tìm hiểu về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, chúng ta sẽ
đi so sánh 2 hệ thống chuẩn mực này :

A. Điểm giống nhau :
I, IAS – Quy định chung và VAS - Chuẩn mực chung:
1)

Các yêu cầu cơ bản đối với thông tin tài chính

IAS/VAS: Theo nguyên tắc bản chất quan trọng hơn hình thức, các thông tin tài chính
cần được trình bày đúng với thưc tế về hiện trạng, bản chất, nội dung và giá trị của nghiệp
vụ kinh tế phát sinh.
2)

Tình hình tài chính

IAS/VAS: Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định và đánh giá tình hình tài chính
là Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu.
3)

Tình hình kinh doanh

IAS/VAS: Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các
yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là Doanh thu và Chi phí.1

4)

Thu nhập và chi phí

IAS/VAS: Khái niệm thu nhập bao gồm doanh thu và thu nhập khác. Doanh thu phát sinh
trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường. Thu nhập khác bao gồm các thu nhập
phát sinh từ các hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. Chi phí bao gồm các
khoản lỗ và các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh
doanh thông thường và các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong
quá trình hoạt động kinh doanh thông thường.

II/ IAS 1 và VAS 21 – trình bày Báo cáo tài chính
1)

Trình bày trung thực, hợp lý và phù hợp với chuẩn mực

IAS/VAS: Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài
chính, tình hình và kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Việc áp dụng
các chuẩn mực, trong mọi trường hợp, nhằm đảm bảo việc trình bày trung thực và hợp lý
của báo cáo tài chính.
2)...
http://www.tailieuhoc.vn
1
HỌ TÊN: NGUYỄN VÕ DŨNG
MSSV: CQ490429
LỚP: TCDNC
SO SÁNH CHUN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VỚI
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS)
Tính đến thời điểm này thì Việt Nam đã ban hành được 26 chuẩn mực kế toán trong 5
đợt :
Đợt 1 : Ban hành các chuẩn mực : 02, 03, 04, 14
Đợt 2 : Ban hành các chuẩn mực : 01, 06, 10, 15, 16, 24
Đợt 3 : Ban hành các chuẩn mực : 05, 07, 08, 21, 25, 26
Đợt 4 : Ban hành các chuẩn mực : 17, 22, 23, 27, 28, 29
Đợt 5 : Ban hành các chuẩn mực : 11, 18, 19, 30
Tuy các chuẩn mực kế toán của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu hướng dẫn khi lập
Báo cáo Tài chính cho doanh nghiệp, nhưng trong điều kiện hội nhập thị trường quốc tế
thì chúng ta cần phải tìm hiểu, học hỏi thêm các chuẩn mực quốc tế nữa. Hin nay chuẩn
mực kế toán quốc tế gồm40 chuẩn mực.
Để dễ dàng trong m hiểu về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, chúng ta sẽ
đi so sánh 2 hệ thống chuẩn mực này :
A. Điểm giống nhau :
I, IAS Quy định chung và VAS - Chun mực chung:
1) Các yêu cầu cơ bản đối với tng tin tài chính
IAS/VAS: Theo nguyên tắc bản chất quan trọng hơn hình thức, các thông tin tài chính
cần được trình bày đúng với thưc tế về hiện trạng, bản chất, nội dung và giá trcủa nghiệp
vụ kinh tế phát sinh.
2) Tình hình tài chính
IAS/VAS: Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định và đánh giá tình hình tài chính
là Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu.
3) Tình hình kinh doanh
IAS/VAS: Lợi nhuận thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các
yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là Doanh thu và Chi phí.
SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS) - Người đăng: hoangphuongthao241294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS) 9 10 841