Ktl-icon-tai-lieu

so sánh kiểm tra và thanh tra thuế

Được đăng lên bởi Tiền Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2136 lần   |   Lượt tải: 5 lần
So sánh giữa kiểm tra và thanh tra thuế
Giống nhau:
Kiểm tra, thanh tra thuế là hoạt động giám sát của cơ quan thuế đối với hoạt động, giao
dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế, tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuế và
chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế để phát hiện kịp thời các hành vi vi
phạm pháp luật về thuế để ngăn chặn, xử lý, răn đe nhằm chống thất thu cho ngân sách
nhà nước, đảm bảo thực hiện nghiêm pháp luật về thuế.
Khác nhau:
Kiểm tra thuế
Thanh tra thuế
- Kiểm tra thuế được thực hiện tại trụ sở cơ - Thanh tra thuế được thực hiện tại trụ sở
quan thuế và tại trụ sở của người nộp thuế
của người nộp thuế
- Thực hiện đối với tất cả đối tượng nộp - Thanh tra thuế áp dụng cho các đối tượng
thuế
có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm
vị kinh doanh rộng, cấu trúc tổ chức phức
tạp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về
thuế
- Là hoạt động của cơ quan thuế trong việc - Là hoạt động kiểm tra của tổ chức chuyên
xem xét tình hình thực tế của đối tượng trách làm công tác thanh tra, kiểm tra của
kiểm tra để có nhận xét, đánh giá về tính cơ quan thuế đối với đối tượng bị thanh tra
đúng đắn trong kê khai, nộp thuế.
nhằm phát hiện , ngăn chặn và xử lý những
hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
- Là hoạt động thường xuyên của cơ quan - Được thực hiện căn cứ vào kế hoạch
thuế, kiểm tra về nội dung trong hồ sơ khai thanh tra hàng năm và thanh tra đột
thuế, đối chiếu cơ sở dữ liệu của người nộp xuất.Thanh tra theo kế hoạch được tiến
thuế và tài liệu có liên quan nhằm để phát hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.
hiện các trường hợp kê khai chưa đầy đủ để Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát
đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc kê hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu
khai bổ sung.
vi phạm pháp luật về thuế; thanh tra để giải
quyết khiếu nại, tố cáo, chia, tách, sáp
nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần
hoá; hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ
quan quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng
Bộ Tài chính
- Biện pháp thực hiện: Chỉ kiểm tra hồ sơ
- Áp dụng biện pháp mạnh hơn (tạm giữ
thuế đơn thuần, thực hiện trong thời gian
tang vật, tài liệu…), thời gian thực hiện dài

ngắn.

hơn so với kiểm tra.

...
So sánh giữa kiểm tra và thanh tra thuế
Giống nhau:
Kiểm tra, thanh tra thuế hoạt động giámt của quan thuế đối với hoạt động, giao
dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế, tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuế
chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế để phát hiện kịp thời các hành vi vi
phạm pháp luật về thuế để ngăn chặn, xử lý, răn đe nhằm chống thất thu cho ngân sách
nhà nước, đảm bảo thực hiện nghiêm pháp luật về thuế.
Khác nhau:
Kiểm tra thuế Thanh tra thuế
- Kiểm tra thuế được thực hiện tại trụ sở
quan thuế và tại trụ sở của người nộp thuế
- Thanh tra thuế được thực hiện tại trụ sở
của người nộp thuế
- Thực hiện đối với tất cả đối tượng nộp
thuế
- Thanh tra thuế áp dụng cho các đốing
ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm
vị kinh doanh rộng, cấu trúc tổ chức phức
tạp hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật về
thuế
- hoạt động của quan thuế trong việc
xem xét tình hình thực tế của đối tượng
kiểm tra để nhận xét, đánh giá về tính
đúng đắn trong kê khai, nộp thuế.
- Là hoạt động kiểm tra của tổ chức chuyên
trách làm công tác thanh tra, kiểm tra của
quan thuế đối với đối tượng bị thanh tra
nhằm phát hiện , ngăn chặn và xử những
hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
- hoạt động thường xuyên của quan
thuế, kiểm tra về nội dung trong hồ khai
thuế, đối chiếusở d liệu của người nộp
thuế tài liệu liên quan nhằm để phát
hiện các trường hợp kê khai chưa đầy đủ để
đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc
khai bổ sung.
- Được thực hiện căn cứ vào kế hoạch
thanh tra hàng năm và thanh tra đột
xuất.Thanh tra theo kế hoạch được tiến
hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát
hiện quan, tổ chức, nhân dấu hiệu
vi phạm pháp luật về thuế; thanh tra để giải
quyết khiếu nại, tố cáo, chia, tách, sáp
nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần
hoá; hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng
quan quản thuế các cấp hoặc Bộ trưởng
Bộ Tài chính
- Biện pháp thực hiện: Chỉ kiểm tra hồ sơ
thuế đơn thuần, thực hiện trong thời gian
- Áp dụng biện pháp mạnh hơn (tạm giữ
tang vật, tài liệu…), thời gian thực hiện dài
so sánh kiểm tra và thanh tra thuế - Trang 2
so sánh kiểm tra và thanh tra thuế - Người đăng: Tiền Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
so sánh kiểm tra và thanh tra thuế 9 10 688