Ktl-icon-tai-lieu

So sánh QĐ 15 và QĐ 48

Được đăng lên bởi tung-khuc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG QUY ĐỊNH

Về áp dụng Hệ thống Chuẩn
mực kế toán Việt Nam

Về đối tượng áp dụng

Về Hệ thống Tài khoản kế toán

Báo cáo tài chính

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(QĐ15/2006/QĐ-BTC)

Áp dụng đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
(QĐ48/2006/QĐ-BTC)
Áp dụng đầy đủ 7 Chuẩn mực kế toán thông dụng, áp
dụng không đầy đủ 12 Chuẩn mực kế toán và không áp
dụng 7 Chuẩn mực kế toán do không phát sinh nghiệp
vụ kinh tế hoặc quá phức tạp đối với DN nhỏ và vừa.

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và
vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọithành phần kinh tế trong cả
nước bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty
hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh
Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa không áp dụng cho
vực, mọi thành phần kinh tế.
DNNN, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, công ty cổ
phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã
DNNN, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên,
nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng
khoán, bắt buộc phải áp dụng Chế độ kế toán doanh
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể áp dụng Chế độ kế
nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC)
toán DN (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) nhưng phải thông báo
Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và cho cơ quan thuế quản lý DN mình biết và phải thực
doanh nghiệp tư nhân có qui mô lớn áp dụng Chế độ hiện ổn định ít nhất trong 2 năm tài chính.
kế toán DN (QĐ 15)
Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực
đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng
khoán ... được áp dụng Chế độ kế toán đặc thù do Bộ
Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban
hành.
Có 86 tài khoản cấp I
120 tài khoản cấp II
02 tài khoản cấp III
06 tài khoản ngoài bảng
Về biểu mẫu BCTC năm
Phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính
giữa niên độ
* Báo cáo tài chính năm gồm:
- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
- Báo cáo kết quả hoath động kinh doanh (Mẫu số

Có 51 tài khoản cấp I
62 tài khoản cấp II
05 tài khoản cấp III
05 tài khoản ngoài bảng
Phải lập Báo cáo tài chính năm
a. Báo cáo tài chính cho DN nhỏ và vừa:
* Báo cáo tài chính bắt buộc phải lập:
- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DNN)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-

B02-DN)
DNN)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN)
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN) - Phụ biểu – Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01-DNN
gửi cho cơ quan thuế)
* Báo cáo tài chính gi...
NỘI DUNG QUY ĐỊNH
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(QĐ15/2006/QĐ-BTC)
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
(QĐ48/2006/QĐ-BTC)
Về áp dụng Hệ thống Chuẩn
mực kế toán Việt Nam
Áp dụng đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán
Áp dụng đầy đủ 7 Chuẩn mực kế toán thông dụng, áp
dụng không đầy đủ 12 Chuẩn mực kế toán và không áp
dụng 7 Chuẩn mực kế toán do không phát sinh nghiệp
vụ kinh tế hoặc quá phức tạp đối với DN nhỏ và vừa.
Về đối tượng áp dụng
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh
vực, mọi thành phần kinh tế.
DNNN, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên,
công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng
khoán, bắt buộc phải áp dụng Chế độ kế toán doanh
nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC)
Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và
doanh nghiệp tư nhân có qui mô lớn áp dụng Chế độ
kế toán DN (QĐ 15)
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và
vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọithành phần kinh tế trong cả
nước bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty
hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.
Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa không áp dụng cho
DNNN, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, công ty cổ
phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã
nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể áp dụng Chế độ kế
toán DN (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) nhưng phải thông báo
cho cơ quan thuế quản lý DN mình biết và phải thực
hiện ổn định ít nhất trong 2 năm tài chính.
Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực
đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng
khoán ... được áp dụng Chế độ kế toán đặc thù do Bộ
Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban
hành.
Về Hệ thống Tài khoản kế toán
Có 86 tài khoản cấp I
120 tài khoản cấp II
02 tài khoản cấp III
06 tài khoản ngoài bảng
Có 51 tài khoản cấp I
62 tài khoản cấp II
05 tài khoản cấp III
05 tài khoản ngoài bảng
Báo cáo tài chính Về biểu mẫu BCTC năm
Phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính
giữa niên độ
* Báo cáo tài chính năm gồm:
- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
- Báo cáo kết quả hoath động kinh doanh (Mẫu số
Phải lập Báo cáo tài chính năm
a. Báo cáo tài chính cho DN nhỏ và vừa:
* Báo cáo tài chính bắt buộc phải lập:
- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DNN)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-
So sánh QĐ 15 và QĐ 48 - Trang 2
So sánh QĐ 15 và QĐ 48 - Người đăng: tung-khuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
So sánh QĐ 15 và QĐ 48 9 10 188