Ktl-icon-tai-lieu

SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15 VÀ TT 200

Được đăng lên bởi duyenb1302960
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cấ
p1
111

112

113

121

128

129
131
133

136

138

139
141
142
144
151
152
153

154
155

156

SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15/2006/QĐ-BTC VÀ TT200/TT-BTC
THEO QUYẾT ĐỊNH 15
THEO THÔNG TƯ 200
Cấp
Cấ
Cấp
2
Tên tài khoản
p1
2
Tên tài khoản
LOẠI TK 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
Tiền mặt
111
Tiền mặt
1111 Tiền Việt Nam
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
1113 Vàng tiền tệ
Tiền gửi ngân hàng
112
Tiền gửi ngân hàng
1121 Tiền Việt Nam
1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ
1122 Ngoại tệ
1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
1123 Vàng tiền tệ
Tiền đang chuyển
113
Tiền đang chuyển
1131 Tiền Việt Nam
1131 Tiền Việt Nam
1132 Ngoại tệ
1132 Ngoại tệ
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
121
Chứng khoán kinh doanh
1211 Cổ phiếu
1211 Cổ phiếu
1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
1212 Trái phiếu
1218
Chứng khoán và công cụ tài chính khác
Đầu tư ngắn hạn khác
128
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281 Tiền gửi có kỳ hạn
1281 Tiền gửi có kỳ hạn
1282
Trái phiếu
1283
Cho vay
1288 Đầu tư ngắn hạn khác
1288 Các khoản dđầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
131
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
133
Thuế GTGT được khấu trừ
1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu nội bộ
136
Phải thu nội bộ
1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1362
Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363
Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa
1368 Phải thu nội bộ khác
1368 Phải thu nội bộ khác
Phải thu khác
138
Phải thu khác
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1385 Phải thu về cổ phần hóa
1385 Phải thu về cổ phần hóa
1388 Phải thu khác
1388 Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tạm ứng
141
Tạm ứng
Chi phí trả trước ngắn hạn
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Hàng mua đang đi đường
151
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
152
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
153
Công cụ, dụng cụ
1531
Công cụ, dụng cụ
1532
Bao bì luân chuyển
1533
Đồ dùng cho thuê
1534
Thiết bị, phụ tùng thay thế
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
154
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
155
Thành phẩm
1551
Thành phẩm nhập kho
1557
Thành phẩm bất động sản
Hàng hóa
156
Hàng hóa
1561 Giá mua hàng hóa
1561 Giá mua hàng hóa
1562 Chi phí thu mua hàng hóa...
SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15/2006/QĐ-BTC VÀ TT200/TT-BTC
THEO QUYẾT ĐỊNH 15 THEO THÔNG TƯ 200
Cấ
p 1
Cấp
2 Tên tài khoản
Cấ
p 1
Cấp
2 Tên tài khoản
LOẠI TK 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111 Tiền mặt 111 Tiền mặt
1111 Tiền Việt Nam 1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ 1112 Ngoại tệ
1113 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý 1113 Vàng tiền tệ
112 Tiền gửi ngân hàng 112 Tiền gửi ngân hàng
1121 Tiền Việt Nam 1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ 1122 Ngoại tệ
1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý 1123 Vàng tiền tệ
113 Tiền đang chuyển 113 Tiền đang chuyển
1131 Tiền Việt Nam 1131 Tiền Việt Nam
1132 Ngoại tệ 1132 Ngoại tệ
121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 Chứng khoán kinh doanh
1211 Cổ phiếu 1211 Cổ phiếu
1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 1212 Trái phiếu
1218 Chứng khoán và công cụ tài chính khác
128 Đầu tư ngắn hạn khác 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281 Tiền gửi có kỳ hạn 1281 Tiền gửi có kỳ hạn
1282 Trái phiếu
1283 Cho vay
1288 Đầu tư ngắn hạn khác 1288 Các khoản dđầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
131 Phải thu của khách hàng 131 Phải thu của khách hàng
133 Thuế GTGT được khấu trừ 133 Thuế GTGT được khấu trừ
1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136 Phải thu nội bộ 136 Phải thu nội bộ
1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1362 Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363 Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa
1368 Phải thu nội bộ khác 1368 Phải thu nội bộ khác
138 Phải thu khác 138 Phải thu khác
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1385 Phải thu về cổ phần hóa 1385 Phải thu về cổ phần hóa
1388 Phải thu khác 1388 Phải thu khác
139 Dự phòng phải thu khó đòi
141 Tạm ứng 141 Tạm ứng
142 Chi phí trả trước ngắn hạn
144 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
151 Hàng mua đang đi đường 151 Hàng mua đang đi đường
152 Nguyên liệu, vật liệu 152 Nguyên liệu, vật liệu
153 Công cụ, dụng cụ 153 Công cụ, dụng cụ
1531 Công cụ, dụng cụ
1532 Bao bì luân chuyển
1533 Đồ dùng cho thuê
1534 Thiết bị, phụ tùng thay thế
154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155 Thành phẩm 155 Thành phẩm
1551 Thành phẩm nhập kho
1557 Thành phẩm bất động sản
156 Hàng hóa 156 Hàng hóa
1561 Giá mua hàng hóa 1561 Giá mua hàng hóa
1562 Chi phí thu mua hàng hóa 1562 Chi phí thu mua hàng hóa
SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15 VÀ TT 200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15 VÀ TT 200 - Người đăng: duyenb1302960
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15 VÀ TT 200 9 10 115