Ktl-icon-tai-lieu

So Sánh thông tư 200 và Quyết định 15

Được đăng lên bởi Vũ Giang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7294 lần   |   Lượt tải: 50 lần
Kế toán tài chính I
Đề tài : “So sánh Thông tư 200 và Quyết Định 15”
Danh sách nhóm : Nhóm 4 lớp thứ 6 ca 2 H401
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bùi Thị Hoài Phượng
Trần Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Hà Thu
Trần Thị Vân Anh
Phạm Thu Hương
Trần Ngọc Tuệ

Mục Lục

Kế toán tài chính I

Page 1

Kế toán tài chính I

Page 2

Ngày 22/12/2014,Bộ trưởng Bộ Tài Chính ký Thông tư 200/2014/TT-BTC thay Quyết
định 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán
Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết Định 15, có hiệu lực thi hành từ
ngày 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính từ năm 2015 trở đi
Thông tư 200/2014/TT-BTC có những thay đổi chủ yếu sau :

I.

.Những điểm thay đổi cơ bản

Lựa chọn đơn
vị tiền tệ
trong kế toán

Thông tư 200
Quyết định 15
Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi Doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu
tư nước ngoài (dưới đây gọi tắt là
chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào
doanh nghiệp) thu, chi chủ yếu
quy định của Luật Kế toán, để xem
bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định
xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền của Luật Kế toán, để xem xét,
quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ
tệ trong kế toán và chịu trách
trong kế toán và chịu trách nhiệm
nhiệm về quyết định đó trước pháp
về quyết định đó trước pháp luật
luật.
Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm
đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng
thời với lập Báo cáo tài chính
(BCTC) theo ngoại tệ còn phải
chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt
Nam.
- BCTC mang tính pháp lý để công
bố ra công chúng và nộp các cơ
quan có thẩm quyền tại Việt Nam
là BBTC được trình bày bằng Đồng
Việt Nam.
- Việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong
kế toán nếu không thỏa các tiêu
chuẩn tại Điều 4 Thông tư này sẽ
chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt

Kế toán tài chính I

Page 3

đầu niên độ kế toán mới.
Không phân biệt TK tài sản ngắn

Bao gồm TK tài sản ngắn hạn và

hạn, TK tài sản dài hạn
TK tài sản dài hạn
Không sử dụng tài khoản: 129, 139, Sử dụng tài khoản: 129, 139, 142,
142, 144, 159, 311, 315, 342, 351,

144, 159, 311, 315, 342, 351, 415,

415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ

431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài

tài khoản ngoài bảng

khoản ngoài bảng

Thêm Tài khoản:
+ Tài khoản 171 – Giao dịch mua,
bán lại trái phiếu Chính phủ
+ Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
Tài khoản kế
toán

Tên TK:

Tên TK:

+ Tài khoản 121 – Chứng khoán + Tài khoản 121 – Đầu tư chứng
kinh doanh
khoán ngắn hạn
+ Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ + Tài khoản 128 – Đầu tư ngắn
đến ngày đáo hạn
hạn khác
+ Tài khoản 222 – Đầu tư vào công Tài khoản 222 – Góp vốn liên
ty liên doanh, liên kế...
Kế toán tài chính I
Đề tài : “So sánh Thông tư 200 và Quyết Định 15”
Danh sách nhóm : Nhóm 4 lớp thứ 6 ca 2 H401
1. Bùi Thị Hoài Phượng
2. Trần Thị Quỳnh Anh
3. Nguyễn Hà Thu
4. Trần Thị Vân Anh
5. Phạm Thu Hương
6. Trần Ngọc Tuệ
M c L c
K toán tài chính Iế Page 1
So Sánh thông tư 200 và Quyết định 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So Sánh thông tư 200 và Quyết định 15 - Người đăng: Vũ Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
So Sánh thông tư 200 và Quyết định 15 9 10 117