Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay thuế Việt Nam 2012

Được đăng lên bởi ntc20072002
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2682 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sổ tay thuế
Việt Nam 2012
Tóm lược về
Hệ thống thuế
Việt Nam

Tóm lược về hệ thống
thuế Việt Nam

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên
những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về
thuế hiện hành bao gồm một số dự thảo và các giải
pháp có liên quan đến các quy định pháp luật tính
đến thời điểm 31/03/2012.
Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn tổng quát
nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy
thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ
thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên
gia tư vấn về Thuế và Pháp luật của chúng tôi để
được tư vấn cụ thể.

3

Mục lục
Hệ thống thuế......................................................................................... 6
•	 Tổng quan........................................................................................... 6
Thuế thu nhập doanh nghiệp................................................................ 7
•	 Thuế suất............................................................................................ 7
•	 Ưu đãi thuế TNDN.............................................................................. 7
•	 Xác định thu nhập chịu thuế TNDN.................................................... 8
.
•	 Chi phí không được khấu trừ ............................................................. 8
•	 Chuyển lỗ ........................................................................................... 9
•	 Chuyển giá ....................................................................................... 10
•	 Quản lý thuế. .................................................................................... 10
.
•	 Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ..................................................... 11
Thuế nhà thầu nước ngoài.................................................................. 12
•	 Cổ tức............................................................................................... 12
•	 Lãi tiền vay ....................................................................................... 12
•	 Tiền bản quyền, phí cấp phép, v.v…. ............................................... 12
.
•	 Dịch vụ vận tải và bốc dỡ................................................................. 12
.
•	 Thanh toán cho nhà thầu nước ngoài. ............................................. 12
.
•	 Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần ............................................. 15
Thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn................................................... 16
Thuế giá...
www.pwc.com/vn
S tay thuế
Việt Nam 2012
Tóm lược về
H thống thuế
Vit Nam
Sổ tay thuế Việt Nam 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay thuế Việt Nam 2012 - Người đăng: ntc20072002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sổ tay thuế Việt Nam 2012 9 10 444