Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 : Trình bày mục tiêu và vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp?
Câu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức tài chính doanh
nghiệp?
Câu 3: Khái niệm tài chính doanh nghiệp? Trình bày nội dung cơ bản về quản lý
tài chính doanh nghiệp.
Câu 4: Trình bày nội dung của phương pháp khấu hao đường thẳng và phương
pháp khấu hao nhanh? Cho biết ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp khấu hao
trên?
Câu 5: Phân tích các biện pháp chủ yếu để bảo toàn vốn cố định của doanh
nghiệp?
Câu 6: Sự cần thiết của việc quản lý vốn tồn kho dự trữ? Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến mức tồn kho dự trữ của doanh nghiệp?
Câu 7: Nhu cầu vốn lưu động là gì? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu
vốn lưu động của doanh nghiệp?
Câu 8: Nêu các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh
nghiệp? Cán bộ tài chính doanh nghiệp cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
lưu động trong doanh nghiệp?
Câu 9 : Có ý kiến cho rằng “ Trong thực tế, các doanh nghiệp không xác định mức
khấu hao thấp để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp”. Hãy bình luận ý kiến trên.
Câu 10: Trình bày khái niệm và nội dung chi phí sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp? Phân biệt chi phí và chi tiêu?
Câu 11: Trình bày khái niệm, nội dung của giá thành sản phẩm? Ý nghĩa của việc
hạ giá thành sản phẩm?
Câu 12: Phân tích các biện pháp chủ yếu để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản
phẩm của doanh nghiệp?
Câu 13: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp?
Câu 14: Thế nào là đòn bẩy kinh doanh và ý nghĩa nghiên cứu đòn bầy kinh doanh
trong doanh nghiệp?

Câu 15 : Trình bày các nguyên tắc chủ yếu trong việc ước lượng dòng tiền của dự
án đầu tư?
Câu 16 : Trình bày nội dung, ưu điểm và hạn chế của phương pháp giá trị hiện tại
thuần (NPV) ?
Câu 17 : Trình bày nội dung, ưu điểm và hạn chế của phương pháp tỷ suất doanh
lợi nội bộ (IRR)?
Câu 18: Trình bày những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự mâu thuẫn giữa phương
pháp NPV và IRR trong việc đánh giá và lựa chọn dự án xung khắc nhau?
Câu 19: Có ý kiến cho rằng “ Tất cả các phương án đầu tư có NPV > 0 thì đều có
thể được lựa chọn”. Anh (chị) hãy bình luận ý kiến trên.
Câu 20: Có ý kiến cho rằng “ Một dự án có NPV = 0 thì dự án đó hòa vốn”. Anh
(chị) hãy bình luận ý kiến trên. Phân biệt điểm hòa vốn kinh tế và điểm hòa vốn trong dự
án đầu tư?
Câu 21: Hai dự án A và B có tổng vốn đầu tư như nhau. Dự án A có NPV lớn hơn
NPV của dự án B, IRR của dự án A lại nhỏ hơn IRR của dự án B. Nhà đầu tư chỉ c...
Câu 1 : Trình bày mục tiêu và vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp?
Câu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức tài chính doanh
nghiệp?
Câu 3: Khái niệm tài chính doanh nghiệp? Trình bày nội dung bản về quản
tài chính doanh nghiệp.
Câu 4: Trình bày nội dung của phương pháp khấu hao đưng thẳng phương
pháp khấu hao nhanh? Cho biết ưu điểm nhược điểm của từng phương pháp khấu hao
trên?
Câu 5: Phân tích các biện pháp chủ yếu để bảo toàn vốn cố định của doanh
nghiệp?
Câu 6: Sự cần thiết của việc quản lý vốn tồn kho dự trữ? Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến mức tồn kho dự trữ của doanh nghiệp?
Câu 7: Nhu cầu vốn lưu động gì? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu
vốn lưu động của doanh nghiệp?
Câu 8: Nêu các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh
nghiệp? Cán bộ tài chính doanh nghiệp cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
lưu động trong doanh nghiệp?
Câu 9 : Có ý kiến cho rằng “ Trong thực tế, các doanh nghiệp không xác định mức
khấu hao thấp để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp”. Hãy bình luận ý kiến trên.
Câu 10: Trình y khái niệm nội dung chi p sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp? Phân biệt chi phí và chi tiêu?
Câu 11: Trình bày khái niệm, nội dung của giá thành sản phẩm? Ý nghĩa của việc
hạ giá thành sản phẩm?
Câu 12: Phân tích c biện pháp chủ yếu để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản
phẩm của doanh nghiệp?
Câu 13: Phân tích c nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp?
Câu 14: Thế nào là đòn bẩy kinh doanh và ý nghĩa nghiên cứu đòn bầy kinh doanh
trong doanh nghiệp?
Tài chính Doanh nghiệp - Trang 2
Tài chính Doanh nghiệp - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài chính Doanh nghiệp 9 10 617