Ktl-icon-tai-lieu

tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Huyền
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2007-08

Phân tích tài chính

Bài 8

THỜI GIÁ TIỀN TỆ
VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN
MỤC TIÊU
Bài này giới thiệu về thời giá tiền tệ và hướng dẫn cách sử dụng thời giá tiền tệ như là
một công cụ phân tích quan trọng trong tài chính. Đọc xong bài này bạn có thể:
•
•
•
•

Nắm vững được khái niệm thời giá tiền tệ bao gồm khái niệm giá trị tương lai và giá
trị hiện tại của một số tiền và của một dòng tiền.
Biết cách tính toán và xác định giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một số tiền và
của một dòng tiền.
Biết cách ứng dụng các khái niệm về thời giá tiền tệ khi phân tích và ra quyết định
trong nhiều tình huống do thực tiễn đặt ra.
Cuối cùng, đọc bài này còn giúp bạn hiểu và biết được những ứng dụng của mô hình
chiết khấu dòng tiền (Discounted cash flows model – DCF).

TÌNH HUỐNG MINH HỌA KHÁI NIỆM
Trước khi xem xét khái niệm thời giá tiền tệ và cách xác định giá trị tương lai và giá trị
hiện tại, chúng ta thử phân tích tình huống có tính chất giả định sau đây. Giả sử bây giờ
bạn bỏ ra một số tiền là 1 triệu đồng và gửi vào ngân hàng với lãi suất là 10%. Một năm
sau khi đáo hạn, số tiền gốc và lãi bạn nhận được sẽ là 1(1+10%) = 1,1 triệu đồng. Số tiền
lãi tăng lên chỉ có 0,1 triệu đồng khiến bạn không cảm nhận được rõ ràng giá trị của đồng
tiền theo thời gian. Bây giờ, thay vì gửi trong thời hạn một năm, bạn gửi số tiền đó trong
thời hạn 300 năm. Bạn di chúc cho thế hệ mai sau rằng, đến khi đáo hạn, cả tiền gốc và
lãi nhận được chia đều cho dân số Việt Nam ước tính sẽ tăng lên gấp đôi sau 300 năm
nữa. Hỏi mỗi người dân lúc ấy nhận được bao nhiêu tiền? Câu trả lời là mỗi người dân sẽ
có khoảng 16,3 tỷ đồng! Ví dụ có tính chất giả định này cho thấy được sức mạnh của giá
trị đồng tiền theo thời gian (time value of money) hay thường được gọi vắn tắt là thời giá
tiền tệ. Thời giá tiền tệ là gì? Nói một cách đơn giản, thời giá tiền tệ là giá trị của đồng
tiền ở một điểm thời gian hay một thời điểm nào đó. Như vậy, thời giá tiền tệ gắn liền với
thời gian và giá trị.
Xét về thời gian, dĩ nhiên có rất nhiều thời điểm khác nhau nhưng nhìn chung khi
bàn đến thời điểm người ta có thể chia ra thành ba thời điểm quá khứ, hiện tại và tương
lai. Thế nhưng, trong tài chính người ta thường quan tâm đến hiện tại và tương lai hơn là
quá khứ. Do đó, khái niệm thời giá tiền tệ bao gồm giá trị trương lai (future value) và giá
trị hiện tại (present value) của một số tiền hoặc của một dòng tiền. Bạn không bao giờ
nghe nói đến giá trị quá...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Phân tích tài chính Bài 8
2007-08
Nguyn Minh Kiu
1
THI GIÁ TIN T
VÀ MÔ HÌNH CHIT KHU DÒNG TIN
MC TIÊU
Bài này gii thiu v thi giá tin t và hướng dn cách s dng thi giá tin t như
mt công c phân tích quan trng trong tài chính. Đọc xong bài này bn có th:
Nm vng được khái nim thi giá tin t bao gm khái nim giá tr tương lai và giá
tr hin ti ca mt s tin và ca mt dòng tin.
Biết cách tính toán và xác định giá tr tương lai và giá tr hin ti ca mt s tin và
ca mt dòng tin.
Biết cách ng dng các khái nim v thi giá tin t khi phân tích và ra quyết định
trong nhiu tình hung do thc tin đặt ra.
Cui cùng, đọc bài này còn giúp bn hiu và biết được nhng ng dng ca mô hình
chiết khu dòng tin (Discounted cash flows model – DCF).
TÌNH HUNG MINH HA KHÁI NIM
Trước khi xem xét khái nim thi giá tin t và cách xác định giá tr tương lai và giá tr
hin ti, chúng ta th phân tích tình hung có tính cht gi định sau đây. Gi s bây gi
bn b ra mt s tin là 1 triu đồng và gi vào ngân hàng vi lãi sut là 10%. Mt năm
sau khi đáo hn, s tin gc và lãi bn nhn được s là 1(1+10%) = 1,1 triu đồng. S tin
lãi tăng lên ch có 0,1 triu đồng khiến bn không cm nhn được rõ ràng giá tr ca đồng
tin theo thi gian. Bây gi, thay vì gi trong thi hn mt năm, bn gi s tin đó trong
thi hn 300 năm. Bn di chúc cho thế h mai sau rng, đến khi đáo hn, c tin gc và
lãi nhn được chia đều cho dân s Vit Nam ước tính s tăng lên gp đôi sau 300 năm
na. Hi mi người dân lúc y nhn được bao nhiêu tin? Câu tr li là mi người dân s
có khong 16,3 t đồng! Ví d có tính cht gi định này cho thy được sc mnh ca giá
tr đồng tin theo thi gian (time value of money) hay thường được gi vn tt là thi giá
tin t. Thi giá tin t là gì? Nói mt cách đơn gin, thi giá tin t là giá tr ca đồng
tin mt đim thi gian hay mt thi đim nào đó. Như vy, thi giá tin t gn lin vi
thi gian và giá tr.
Xét v thi gian, dĩ nhiên có rt nhiu thi đim khác nhau nhưng nhìn chung khi
bàn đến thi đim người ta có th chia ra thành ba thi đim quá kh, hin ti và tương
lai. Thế nhưng, trong tài chính người ta thường quan tâm đến hin ti và tương lai hơn là
quá kh. Do đó, khái nim thi giá tin t bao gm giá tr trương lai (future value) và giá
tr hin ti (present value) ca mt s tin hoc ca mt dòng tin. Bn không bao gi
nghe nói đến giá tr quá kh ca đồng tin c. V mt giá tr, giá tr đồng tin nhng
thi đim khác nhau là khác nhau. Điu này xy ra là do chi phí cơ hi ca đồng tin. Chi
phí cơ hi là chi phí mt đi do đồng tin không được s dng vào mc tiêu sinh li. Điu
này cũng đồng nghĩa vi giá tr ca đồng tin s cao hơn nếu nó được s dng vào mc
tiêu sinh li. Theo ý nghĩa này thì mt đồng tin ngày hôm nay s có giá tr cao hơn đồng
tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Nguyễn Ngọc Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
tài chính doanh nghiệp 9 10 165