Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính iền tệ

Được đăng lên bởi Vinh Nguyen
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN ĐẢNG

***

GIÁO TRÌNH
MÔ HÌNH & GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ
THỐNG
TÍCH HỢP THÔNG TIN

BAN CHỈ ĐẠO CNTT CỦA CƠ QUAN ĐẢNG

Hệ thống tích hợp thông tin

MỤC LỤC
I. MÔ HÌNH TẬP TRUNG................................................................................3
II. MÔ HÌNH FILE SERVER (MÁY PHỤC VỤ TỆP).....................................4
III.MÔ HÌNH CLIENT/SERVER (KHÁCH CHỦ)............................................6
IV. WWW VÀ MÔ HÌNH CLIENT/SERVER...................................................9
V. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ CỦA HỆ THỐNG CLIENT/SERVER...............11

1.

Mô hình đồng thực hiện.............................................................11

2.

Mô hình lưu trữ dữ liệu tại Server.............................................13

VI. HỆ THỐNG CLIENT/SERVER ĐA TẦNG (MULTI TIER)...................14
VII. MÔ HÌNH MỘT PHÍA..............................................................................16

1.

Mô hình một phía........................................................................16

2.

Triển khai Mô hình một phía.....................................................18
a. Thiết kế giao diện người máy......................................................19
b. Xây dựng các module xử lý dữ liệu.............................................25
c. Xử lý form...................................................................................28
d. Một ví dụ về lập trình với cơ sở dữ liệu......................................30
e. Lập trình từ xa và tính độc lập Platform....................................33

3.

Các ưu điểm của Mô hình một phía..........................................33

VIII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHÁC..........................................34

1.

ASP..............................................................................................34

2.

Domino........................................................................................35

3.

Netdata.........................................................................................35

4.

Giải pháp của oracle...................................................................35

Trang 2

BAN CHỈ ĐẠO CNTT CỦA CƠ QUAN ĐẢNG

Hệ thống tích hợp thông tin

I. MÔ HÌNH TẬP TRUNG
Trong mô hình này, tồn tại một máy tính trung tâm (central computer),
các máy thiết bị đầu cuối không thông minh (dumb terminal) và các đường
(cable) truyền thông (transmission line). Máy tính trung tâm thực hiện lưu trữ

Central
computer

Transmis
s...
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN ĐẢNG
***
GIÁO TRÌNH
MÔ HÌNH & GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ
MÔ HÌNH & GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ
THỐNG
THỐNG
TÍCH HỢP THÔNG TIN
TÍCH HỢP THÔNG TIN
Tài chính iền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính iền tệ - Người đăng: Vinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tài chính iền tệ 9 10 800