Ktl-icon-tai-lieu

Tài khoản kế toán Q_48 update

Được đăng lên bởi duytu225
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 46 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN QĐ 48
TT
1

Số hiệu TK
Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

5

GHI CHÚ
6

LOẠI TÀI KHOẢN 1

TÀI SẢN NGẮN HẠN
1

Tiền mặt

111
1111
1112
1113

2

112
1121
1122
1123

Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Tiền gửi Ngân hàng
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

3
4

121
131

Đầu tư tài chính ngắn hạn
Phải thu của khách hàng

5

133
1331
1332

Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

1381
1388

Phải thu khác
Tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu khác

6

138

Chi tiết theo
từng ngân hàng

Chi tiết theo từng
khách hàng

7

141

Tạm ứng

8
9

142
152

Chi phí trả trước ngắn hạn
Nguyên liệu, vật liệu

10

153

Công cụ, dụng cụ

Chi tiết theo yêu
cầu quản lý

11

154

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Chi tiết theo yêu
cầu quản lý

12

155

Thành phẩm

Chi tiết theo yêu
cầu quản lý

13

156

Hàng hoá

Chi tiết theo yêu
cầu quản lý

14

157

Hàng gửi đi bán

Chi tiết theo yêu
cầu quản lý

15

159

Các khoản dự phòng
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1591
1592
1593

Chi tiết theo đối
tượng
Chi tiết theo yêu
cầu quản lý

LOẠI TÀI KHOẢN 2

TÀI SẢN DÀI HẠN
16

17

18
19

20
21

22
23

211
2111
2112
2113

Tài sản cố định
TSCĐ hữu hình
TSCĐ thuê tài chính
TSCĐ vô hình

2141
2142
2143
2147

Hao mòn TSCĐ
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư

2212
2213
2218

Bất động sản đầu tư
Đầu tư tài chính dài hạn
Vốn góp liên doanh
Đầu tư vào công ty liên kết
Đầu tư tài chính dài hạn khác

2411
2412
2413

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
Xây dựng cơ bản dở dang
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản dở dang
Sửa chữa lớn TSCĐ

214

217
221

229
241

242
244

Chi phí trả trước dài hạn
Ký quỹ, ký cược dài hạn
LOẠI TÀI KHOẢN 3

NỢ PHẢI TRẢ
24
25
26

311
315
331

Vay ngắn hạn
Nợ dài hạn đến hạn trả
Phải trả cho người bán

27

333

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế nhà đất, tiền thuê đất

3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337

Chi tiết theo đối
tượng

28
29
30

31

3338
3339

Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

3381
3382
3383
3384

Phải trả người lao động
Chi phí phải trả
Phải trả, phải nộp khác
Tài sản th...
DANH MC H THNG TÀI KHON K TOÁN QĐ 48
S hiu TK
TT
Cp 1 Cp 2 Cp 3
TÊN TÀI KHON
GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6
LOI TÀI KHON 1
TÀI SN NGN HN
1 111
Tin mt
1111 Tin Vit Nam
1112 Ngoi t
1113
Vàng, bc, kim khí quý, đá quý
2 112
Tin gi Ngân hàng
Chi tiết theo
1121 Tin Vit Nam
tng ngân hàng
1122 Ngoi t
1123 Vàng, bc, kim khí quý, đá quý
3 121
Đầu tư tài chính ngn hn
4 131
Phi thu ca khách hàng
Chi tiết theo tng
khách hàng
5 133
Thuế GTGT được khu tr
1331 Thuế GTGT được khu tr ca hàng hoá, dch v
1332 Thuế GTGT được khu tr ca TSCĐ
6 138
Phi thu khác
1381
Tài sn thiếu ch x
1388
Phi thu khác
7 141
Tm ng
Chi tiết theo đối
tượng
8 142
Chi phí tr trưc ngn hn
9 152
Nguyên liu, vt liu
Chi tiết theo yêu
cu qun lý
10 153 Công c, dng c
Chi tiết theo yêu
cu qun lý
11 154
Chi phí sn xut, kinh doanh d dang
Chi tiết theo yêu
cu qun lý
12 155
Thành phm
Chi tiết theo yêu
cu qun lý
13 156
Hàng hoá
Chi tiết theo yêu
cu qun lý
14 157
Hàng gi đi bán
Chi tiết theo yêu
cu qun lý
15 159
Các khon d phòng
1591 D phòng gim giá đầu tư tài chính ngn hn
1592 D phòng phi thu khó đòi
1593 D phòng gim giá hàng tn kho
Tài khoản kế toán Q_48 update - Trang 2
Tài khoản kế toán Q_48 update - Người đăng: duytu225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài khoản kế toán Q_48 update 9 10 322