Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bổ trợ phần mềm kế toán

Được đăng lên bởi orionchocopie
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ROBO

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành
đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên một trong các tờ báo báo viết hoặc báo điện tử trong 03
số liên tiếp (Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2005);
2. Treo biển tại trụ sở của công ty;
3. Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp;
4. Kê khai thuế và nộp thuế môn bài với chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP
1. THUẾ MÔN BÀI: (Nộp theo năm)
1.1 Thời điểm áp dụng:


Doanh nghiệp mới thành lập: Sau khi có đăng ký thuế, doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài
trong vòng 10 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chấm nhất là ngày
cuối cùng của tháng kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh. Nộp thuế môn bài ở Kho bạc NN quận
(huyện).



Doanh nghiệp đang hoạt động: Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm
khai thuế.

1.2 Mức thuế: (Nộp theo các bậc thuế, phụ thuộc vào mức vốn Điều lệ của doanh nghiệp)
(Căn cứ: Thông tư số 42/2003/TT – BTC ngày 07/05/2003).
Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000đ

Bậc 2

Từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

2.000.000đ

Bậc 3

Từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng

1.500.000đ

Bậc 4

Dưới 2 tỷ đồng

1.000.000đ



Doanh nghiệp mới thành lập, đựơc cấp đăng ký thuế thuộc thời gian là sáu tháng đầu năm (từ
01/01 đến 30/06) thì kê khai - nộp mức thuế môn bài cả năm, nếu được cấp đăng ký thuế thuộc
thời gian 6 tháng cuối năm (từ 1/7 đến 31/12) thì kê khai nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT): (Áp dụng cho tổ chức kê khai theo phương pháp khấu trừ).
2.1 Kê khai thuế: (Căn cứ theo Thông tư 28/2011TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và
Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; Luật Quản lý thuế số 78/2007/QH11
ngày 29/11/2006, NĐ số 85/2007 ngày 25/05/2007 về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế
thi hành quyết định hành chính thuế; TT số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn một số điều
của Luật Quản lý thuế và NĐ 86/2007 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;)
2.1.1 Đối với doanh nghiệp mới thành lập:


Tiến hành kê khai và nộp báo cáo thuế vào kỳ kê khai tiếp theo kể từ thời điểm được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký thuế.



Kỳ kê khai thuế: Bắt buộc theo tháng.

2.1.2 Đối với doanh nghiệp đ...
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ROBO
HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đăng kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành
đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên một trong các tờ báo báo viết hoặc báo điện tử trong 03
số liên tiếp (Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2005);
2. Treo biển tại trụ sở của công ty;
3. Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp;
4. Kê khai thuế và nộp thuế môn bài với chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP
1. THUẾ MÔN BÀI: (Nộp theo năm)
1.1 Thời điểm áp dụng:
Doanh nghiệp mới thành lập: Sau khi đăng thuế, doanh nghiệp phải khai thuế môn bài
trong vòng 10 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc chấm nhất ngày
cuối cùng của tháng kể từ ngày cấp đăng kinh doanh. Nộp thuế môn bài Kho bạc NN quận
(huyện).
Doanh nghiệp đang hoạt động: Việc khai thuế môn bài chậm nhất ngày 30 tháng 01 của năm
khai thuế.
1.2 Mức thuế: (Nộp theo các bậc thuế, phụ thuộc vào mức vốn Điều lệ của doanh nghiệp)
(Căn cứ: Thông tư số 42/2003/TT – BTC ngày 07/05/2003).
Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000đ
Bậc 2 Từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.000.000đ
Bậc 3 Từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng 1.500.000đ
Bậc 4 Dưới 2 tỷ đồng 1.000.000đ
Doanh nghiệp mới thành lập, đựơc cấp đăng thuế thuộc thời gian sáu tháng đầu năm (từ
01/01 đến 30/06) thì khai - nộp mức thuế môn bài cả năm, nếu được cấp đăng thuế thuộc
thời gian 6 tháng cuối năm (từ 1/7 đến 31/12) thì kê khai nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.
Tài liệu bổ trợ phần mềm kế toán - Trang 2
Tài liệu bổ trợ phần mềm kế toán - Người đăng: orionchocopie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu bổ trợ phần mềm kế toán 9 10 485