Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Biên soạn:

TS. LÊ ĐÌNH TRỰC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2009
0

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..................................................................................... 01
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ...................... 07
BÀI 2: SỰ ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ.......................................... 25
BÀI 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ –
KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN ...................................... 43
BÀI 4: QUÁ TRÌNH DỰ TOÁN................................................ 74
BÀI 5: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ.................... 98
BÀI 6: ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ QUẢN LÝ ....................... 125
BÀI 7: PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ..................... 157
BÀI 8: ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ....................... 185
TÓM TẮT NỘI DUNG TOÀN BỘ MÔN HỌC...................... 204
BÀI TẬP TỔNG HỢP .............................................................. 205
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỔNG HỢP .............................................. 210

1

MỞ ĐẦU
I.

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT MÔN HỌC:
Chào các bạn!
Kế toán quản trị liên quan đến cách thức nhà quản trị sử dụng

thông tin kế toán ra sao trong tổ chức của họ. Các nhà quản trị cần
thông tin để thực hiện ba chức năng chủ yếu trong một tổ chức: (1)
hoạch định, (2) kiểm soát, và (3) ra quyết định. Mục đích của kế toán
quan trị là chỉ ra loại thông tin nào nhà quản trị cần. thông tin đó có
được từ đâu, và thông tin đó được các nhà quản trị sư dụng như thế
nào khi thực hiện các chức năng hoạch đinh, kiểm soát và ra quyết
định.

II.

MỤC TIÊU:
Sau khi hoàn tất môn học này, các bạn có thể:
-

Lập được dự toán tổng hợp cho một doanh nghiệp.

-

Xây dựng được giá thành định mức và dự toán linh hoạt
làm cơ sớ để kiếm soát chi phí san xuất.

-

Sử dụng được các công cụ của kế toán quán trị để ra các
quyết định liên quan đến đánh giá thành quả của các bộ
phận; đánh giá thành quả quản lý của các nhà quản trị bộ
phận; lựa chọn các phương án kinh doanh xác định giá
bán của sản phẩm mới xác định giá trị của các dịch vụ.

III.

BỐ CỤC TÀI LIỆU:
2

Để đạt được các mục tiêu trên, tài liệu này bao gồm 8 bài:
-

Bài l: Giới thiệu về kế toán quản trị

-

Bài 2: Sự ứng xử của chi phí

-

Bài 3: Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi
nhuận

-

Bài 4: Quá trình dự toán

-

Bài 5: Phân tích biến động của chi phí

-

Bài 6: Đánh giá thành quả quản lý

-

Bài 7: Phân tích quyết định quản lý

-

Bài 8: Định giá sản phẩm và...
0
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC M THÀNH PH H CHÍ MINH
TÀI LIU HƯỚNG DN HC TP
K TOÁN QUN TR
Biên son: TS. LÊ ĐÌNH TRC
THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009
Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị 9 10 615