Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 4126 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG CỤC THUẾ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ
QUYẾT TOÁN THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Hà Nội, 2/2012

1

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY
- Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;
- Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và
hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;
- Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC;
- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số
106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
B. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- NNT: Người nộp thuế
- HHDV: Hàng hóa, dịch vụ
- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
- GTGT: Giá trị gia tăng
- TSCĐ: Tài sản cố định
C. HƯỚNG DẪN KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
1. Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm
hoặc khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh,
chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại
doanh nghiệp.
2. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN
ban hành kèm theo Thông tư này.
- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt
hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh
nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.
- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư
này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):
2

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 031A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
* Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với
cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa
điểm.
* Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với
cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô,
đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.
* Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với
doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp
hoạ...
1
TNG CC THU
TÀI LIU HƯNG DN KÊ KHAI THU
QUYT TOÁN THU
THU NHP DOANH NGHIP
Hà Ni, 2/2012
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 9 10 484