Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu kế toán

Được đăng lên bởi Hà Hương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA VIỆC GHI CHÉP TRÊN CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Quá trình ghi chép trên tài khoản kế toán có thể bị sai sót, nhầm lẫn do nhiều
nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Nếu là sai sót do chủ quan tất nhiên chúng
ta sẽ không tự kiểm tra mà cần phải có đối tác bên ngoài tham gia vào việc kiểm tra.
Vậy trong phạm vi chương này chỉ đề cập đến công tác tự kiểm tra của nhân viên
kế toán nhằm tăng độ chính xác của thong tin kế toán cung cấp cho nhà quản lý và các
đối tượng có nhu cầu được cung cấp thong tin.
Việc kiểm tra ghi chép trên tài khoản được tiến hành thường xuyên bằng nhiều
cách qua tường công đoạn của công tác kế toán:
- Đối chiếu số liệu giữa chứng từ gốc và số liệu đã ghi chép trên tài khoản.
- Đối chiếu số liệu trên tài khoản với các sổ sách chứng từ trung gian trước khi lập
báo cáo kế toán, dựa trên tính chất cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán.
- Đối chiếu số liệu ghi chép trên các tài khoản tổng hợp với nhau và đối chiếu số
liệu ghi chép trên tài khoản tổng hợp với số liệu tổng hợp được từ các tài khoản phân
tích.
Thông thường kế toán có thể sử dụng một trong ba phương pháp đối chiếu sau để
tăng cường công tác kiểm tra ghi chép trên tài khoản kế toán.
*Sử dụng bảng cân đối tài khoản
Mẫu:
Tên tài khoản kế toán
1. Tiền mặt
2. TGNH
3. Tiền đang chuyển
4. …
5. …
Tổng cộng
* Cách lập bang

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Số dư đầu kỳ
(SDĐK)
Nợ
Có

(1)

(2)

Số phát sinh trong kỳ
Nợ

Có

Số dư cuối kỳ
(SDĐK)
Nợ
Có

(3)

(4)

(5)

(6)

Căn cứ vào số liệu của các tài khoản tổng hợp, ta liệt kê lên bảng cân đối tài
khoản, mỗi tài khoản được phản ánh trên một dòng:

- Đối vời số dư đầu kỳ: Nếu tài khoản có số dư đầu kỳ ở bên Nợ thì ghi vào cột số
dư đầu kỳ bên Nợ, nếu tài khoản có số dư đầu kỳ ở bên Có thì ghi vào cột số dư đầu kỳ
bên Có của twgf tài khoản để ghi vào cột bên Có của bản cân đối tài khoản theo từng
hàng (dòng).
- Đối với số phát sinh trong kỳ: Căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của từng tài
khoản để ghi vào bên Nợ của cột :Số phát sinh trong kỳ”, đồng thời tổng số phát sinh bên
Có của từng tài khoản để ghi vào bên Có của cột “Số phát sinh trong kỳ”.
- Tương tự ta cũng ghi chép vào cột số dư cuối kỳ như đối với cột số dư đầu kỳ.
* Cách kiểm tra
Đối chiếu giữa tổng bên Nợ và tổng bên Có theo từng cột:
- Đối chiếu số dư đầu kỳ bên Nợ với số dư đầu kỳ bên Có
- Đối chiếu giữa tổng số phát sinh trong kỳ bên Nợ với tổng số phát sinh trong kỳ
bên Có.
- Đối chiếu số dư cuối kỳ bên Nợ với số dư cuối kỳ bên Có.
Yêu cầu đặt ra là số liệu của từn...
KIỂM TRA VIỆC GHI CHÉP TRÊN CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Quá trình ghi chép trên tài khoản kế toán thể bị sai sót, nhầm lẫn do nhiều
nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Nếu là sai sót do chủ quan tất nhiên chúng
ta sẽ không tự kiểm tra mà cần phải có đối tác bên ngoài tham gia vào việc kiểm tra.
Vậy trong phạm vi chương này chỉ đề cập đến công tác tự kiểm tra của nhân viên
kế toán nhằm tăng độ chínhc của thong tin kế toán cung cấp cho nhà quản các
đối tượng có nhu cầu được cung cấp thong tin.
Việc kiểm tra ghi chép trên tài khoản được tiến hành thường xuyên bằng nhiều
cách qua tường công đoạn của công tác kế toán:
- Đối chiếu số liệu giữa chứng từ gốc và số liệu đã ghi chép trên tài khoản.
- Đối chiếu số liệu trên tài khoản với các sổ sách chứng từ trung gian trước khi lập
báo cáo kế toán, dựa trên tính chất cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán.
- Đối chiếu số liệu ghi chép trên các tài khoản tổng hợp với nhau đối chiếu số
liệu ghi chép trên tài khoản tổng hợp với s liệu tổng hợp được t các tài khoản phân
tích.
Thông thường kế toán thể sử dụng một trong ba phương pháp đối chiếu sau để
tăng cường công tác kiểm tra ghi chép trên tài khoản kế toán.
*Sử dụng bảng cân đối tài khoản
Mẫu: BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Tên tài khoản kế toán
Số dư đầu kỳ
(SDĐK)
Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ
(SDĐK)
Nợ Nợ Nợ
1. Tiền mặt
2. TGNH
3. Tiền đang chuyển
4. …
5. …
Tổng cộng (1) (2) (3) (4) (5) (6)
* Cách lập bang
Căn cứ vào số liệu của các tài khoản tổng hợp, ta liệt lên bảng cân đối tài
khoản, mỗi tài khoản được phản ánh trên một dòng:
Tài liệu kế toán - Trang 2
Tài liệu kế toán - Người đăng: Hà Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu kế toán 9 10 426