Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Kế Toán Kiểm Toán

Được đăng lên bởi Dư Huỳnh Văn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TµI LIÖU HäC, ¤N TËP, THI
KIÓM TO¸N VI£N Vµ KÕ TO¸N VI£N HµNH NGHÒ n¨m 2014

MỤC LỤC
STT

Chuyên đề

Trang

1.

Chuyên đề 1 - Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

2.

Chuyên đề 2 - Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

123

3.

Chuyên đề 3 - Thuế và quản lý thuế nâng cao

217

4.

Chuyên đề 4 - Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

413

LỜI NÓI ĐẦU

1

Để thuận tiện cho việc giảng dạy, học tập và ôn thi kiểm toán viên và kế toán
viên hành nghề năm 2014, thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012
Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế
toán, Bộ Tài chính tổ chức biên soạn “Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế
toán viên hành nghề”, gồm 2 quyển:
- Quyển I:

Gồm 04 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên và
kế toán viên hành nghề.

- Quyển II:

Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên.

Tài liệu được biên soạn, thẩm định bởi các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia của Bộ
Tài chính, của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, giảng viên các Trường Đại
học lớn và đã được Bộ Tài chính phê duyệt lưu hành sử dụng cho kỳ thi năm 2014.
Đây là tài liệu sử dụng cho việc học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên
hành nghề năm 2014.
Tài liệu đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến 31/3/2014.
Đối với những người đã có chứng chỉ kiểm toán viên do tổ chức nước ngoài
cấp có nguyện vọng thi sát hạch để lấy chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam sẽ ôn tập
theo các chuyên đề tương ứng nêu trên (Tài liệu ôn thi giống như thi kiểm toán viên
trong nước).
Các học viên có thể khai thác tài liệu này từ website của Bộ Tài chính tại địa
chỉ: 
Do sự hạn chế về thời gian nên tài liệu không tránh khỏi các sai sót. Với tấm
lòng chân thành và sự cầu thị, chúng tôi đánh giá cao và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp
của học viên và bạn đọc. Tài liệu này sẽ được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện để phát
hành chính thức cho các kỳ thi sau.
Xin trân trọng cảm ơn./.
TM. BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban

Đặng Thái Hùng
Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

TµI LIÖU HäC, ¤N TËP, THI
KIÓM TO¸N VI£N Vµ KÕ TO¸N VI£N HµNH NGHÒ n¨m 2014

MỤC LỤC
STT

Chuyên đề

Trang

1.

Chuyên đề 5 - Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao

1

2.

Chuyên đề 6 - Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

171

3.

Chuyên đề 7 - Ngoại ngữ

257

LỜI NÓI ĐẦU
Để thuận tiện cho việc giảng dạy, học tập và ôn thi kiểm toán viên và kế toán
viên hành nghề năm 2014, thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012
Quy định về việc ...
TµI LIÖU HäC, ¤N TËP, THI
KIÓM TO¸N VI£N Vµ KÕ TO¸N VI£N HµNH NGHÒ n¨m 2014
MỤC LỤC
STT Chuyên đề Trang
 
  !"#$ !%  &
& &"#$%  '
( () !*"#+,%  (&
LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu Kế Toán Kiểm Toán - Trang 2
Tài liệu Kế Toán Kiểm Toán - Người đăng: Dư Huỳnh Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu Kế Toán Kiểm Toán 9 10 610