Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu kế toán Ngân Hàng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2509 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Chương thứ nhất

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia,
mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia
nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng
Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái
nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý.
Sau đó cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong ngân hàng
thương mại bao gồm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán, làm
nền tảng cho các phần hành kế toán các nghiệp vụ cụ thể được giải quyết ở các
chương sau.
I. Ngân hàng Nhà nước Việt nam
1.1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt nam
Ngân hàng Nhà nước Việt nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ
quan của chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt nam.
Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và
hoạt động ngân hàng, là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín
dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.
Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp
phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc
đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngân hàng Nhà nước là một pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước,
có trụ sở chính tại Thủ đô Hà nội.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước
-

Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà
nước.

-

Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia để chính phủ xem xét trình Quốc
hội quyết định và tổ chức thực hiện chính sách này, xây dựng chiến lược phát
triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng Việt nam.

-

Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác về tiền tệ và hoạt động
ngân hàng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động
ngân hàng theo thẩm quyền.

-

Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, trừ
trường hợp do Thủ tướng chính phủ quyết định, cấp, thu hồi giấy phép hoạt
động ngân hàng của các tổ chức tín dụng khác, quyết định giải thể, chấp thuận
chia tách, hợp nhất, sát nhập các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

-

Kiểm tra thanh tra các hoạt động của ngân hàng, kiểm soát tín dụng, xử lý các
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo thẩm
quyền.

-

Quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài ...
Chương thứ nhất
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia,
mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia
nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng
Nhà nước Việt Nam hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên cái
nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý.
Sau đó cung cấp một số kiến thức bản về công tác kế toán trong ngân hàng
thương mại bao gồm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán, làm
nền tảng cho các phần hành kế toán các nghiệp vụ cụ thể được giải quyết các
chương sau.
I. Ngân hàng Nhà nước Việt nam
1.1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt nam
Ngân hàng Nhà nước Việt nam (sau đây gọi Ngân hàng Nhà nước)
quan của chính phủ ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt nam.
Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản nhà nước về tiền tệ
hoạt động ngân hàng, ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín
dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.
Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp
phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc
đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngân hàng Nhà nước một pháp nhân, vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước,
có trụ sở chính tại Thủ đô Hà nội.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước
- Tham gia xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - hội của Nhà
nước.
- Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia để chính phủ xem xét trình Quốc
hội quyết định tổ chức thực hiện chính sách này, xây dựng chiến lược phát
triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng Việt nam.
- y dựng các dự án luật, pháp lệnh các dự án khác về tiền tệ hoạt động
ngân hàng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ hoạt động
ngân hàng theo thẩm quyền.
Tài liệu kế toán Ngân Hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu kế toán Ngân Hàng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tài liệu kế toán Ngân Hàng 9 10 43