Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu kế toán

Được đăng lên bởi toc-xam
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty cổ phần may II Hải Dương hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp
kê khai thường xuyên và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
(10%). Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phương pháp bình qân cả
kỳ dự trữ, xuất nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ.
I. Số dư đầu kỳ của các tài khoản:
tk
111
112
131
331
138
139
141
142
152
154
155
211
214
221
311
331
131
333
334
338
341
411
414
415
421
431

tên tài khoản
Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Phải thu của khách hàng
Trả trước cho người bán
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tạm ứng
Chi phí trả trước
Nguyên liệu- vật liệu- PT
Sản phẩm dở dang
Thành phẩm tồn kho
Tài sản cố định
Hao mòn tài sản cố định
Đầu tư chứng Khóan dài hạn
Vốn vay ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả CNV
Phải trả, phải nộp khác
Vay dài hạn
Vốn kinh doanh
Quỹ phát triển kinh doanh
Quỹ dự trữ
Lãi chưa phân phối
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Tổng cộng

dư nợ
1.387.944.952
3.226.292.146
7.919.111.470
1.761.708.676
57.365.200

dư có

236.122.033
333.125.354
1.415.000.856
847.314.658
3.517.820.733
679.237.498
42.054.115.127
24.118.334.602
80.000.000

63.279.036.670

4.461.800.135
2.733.348.173
4.277.418.486
150.604.907
7.488.486.415
463.235.589
5.959.327.391
12.319.003.040
876.516.028
274.258.419
489.492.156
285.776.392
63.279.036.670

II. Số dư chi tiết một số tài khoản
TK 131- Phải thu của khách hàng
Mã
Tên khách hàng
Dư nợ
KH
Hãng ABBO
928.750.600
Hãng KAMA
1.496.358.005

Dư có

Hãng Linux
Hãng Nike
Hãng Sukhoi
Hãng Dior
Hãng Versace
Hãng Tomy
Hãng Kokuo
Hãng Mobiado
Hãng Vertu
CÔNG TY may Thế Kỷ
Cty TNHH Kya
Cty TNHH & TM Trần Trung
Tổng cộng

Mã
NVL

Tên NVL

835.220.800
1.067.578.060
1.456.700.900
76.570.844
400.936.083
797.105.966
108.456.200
84.560.000
522.978.564
36.489.036
24.670.345
82.736.067
7.919.111.470

TK152-Nguyên vật liệu, phụ tùng
ĐVT
Số lượng

I-Nguyên liệu chính
-Vải nhung
- Vải 190T
- Vải lót Poly
- Mex vải
-Bông
-Lông vũ xám
- Bo len
II- Vật liệu phụ
-Chỉ may
- Túi nilon
- Khóa
- Phấn bay hơi
- Chun
- Dây cotton
- Cúc dập
- Mác treo
Tổng cộng

Thành tiền

m
y
m
m
m
kg
chiếc

5026
4510
25136,5
1900
1351,57
2099,4
1094

100.520.000
39.845.850
138.434.488
7.389.997
11.403.279
264.926.800
2.123.900

cuộn
chiếc
chiếc
hộp
m
m
bộ
chiếc

2604
16054
6682
51
28858
51390
167676
40141

47.325.264
11.380.106
43.184.813
2.749.021
17.901.714
20.734.576
83.535.458
55.859.392
847.314.658

TK 155- Thành phẩm tồn kho đầu kỳ
Mã thành Tên thành phẩm
phẩm...
Công ty c phần may II Hi Dương hch toán hàng tồn kho theo phương pháp
kê khai thưng xuyên và tính thuế giá tr gia tăng theo phương pháp khu tr
(10%). Phương pháp tính giá vn hàng xut kho là phương pháp bình qân c
k d tr, xut nguyên vt liệu theo phương pp nh quân c k d tr.
I. Sdư đu kỳ ca các tài khon:
tk tên tài khon dư n dư có
111 Tin mt 1.387.944.952
112 Tin gi ngân hàng 3.226.292.146
131 Phi thu ca khách hàng 7.919.111.470
331 Tr trưc cho ngưi bán 1.761.708.676
138 Phi thu khác 57.365.200
139 D phòng phải thu khó đòi 236.122.033
141 Tm ng 333.125.354
142 Chi phí tr trưc 1.415.000.856
152 Nguyên liệu- vật liu- PT 847.314.658
154 Sn phm d dang 3.517.820.733
155 Thành phẩm tồn kho 679.237.498
211 Tài sn cố đnh 42.054.115.127
214 Hao mòn tài sn c đnh 24.118.334.602
221 Đu tư chng Khóan dài hạn 80.000.000
311 Vn vay ngn hn 4.461.800.135
331 Phi tr ngưi bán 2.733.348.173
131 Ngưi mua trả tin trưc 4.277.418.486
333 Thuế và c khon phi np 150.604.907
334 Phi tr CNV 7.488.486.415
338 Phi tr, phi np khác 463.235.589
341 Vay dài hạn 5.959.327.391
411 Vn kinh doanh 12.319.003.040
414 Qu phát triển kinh doanh 876.516.028
415 Qu d tr 274.258.419
421 Lãi chưa phân phi 489.492.156
431 Qu khen thưng phúc li 285.776.392
Tng cng 63.279.036.670 63.279.036.670
II. S dư chi tiết mt s tài khon
TK 131- Phi thu ca khách hàng
Mã
KH
Tên khách hàng Dư n Dư có
Hãng ABBO 928.750.600
Hãng KAMA 1.496.358.005
tài liệu kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu kế toán - Người đăng: toc-xam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
tài liệu kế toán 9 10 787