Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 1776 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 1
TRÌNH BÀY QUY TRÌNH KẾ TOÁN MỸ
 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể:
-

Hiểu kế toán là gì?

-

Nguyên tắc xây dựng chế độ kế toán Mỹ

-

Đặc điểm của kế toán Mỹ

-

Chu trình kế toán Mỹ

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN MỸ
1.1.1 Khái niệm kế toán
Liên đoàn quốc tế về kế toán đã có định nghĩa cơ bản về kế toán: “Kế toán là nghệ
thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp và đánh giá các loại hoạt động kinh tế thông qua
chỉ tiêu tiền tệ và dựa trên các nguyên tắc cơ bản tiêu chuẩn có tính hệ thống”.
Theo hiệp hội AAA (American Accounting Association – Hiệp hội kế toán Mỹ):
“Kế toán là quá trình nhận biết, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế cho phép
người sử dụng thông tin đánh giá và đưa ra quyết định kinh doanh”. Những thông tin
này được diễn đạt bằng đơn vị tiền tệ. Bởi vậy kế toán là quá trình đo lường và truyền
đạt những thông tin về quá trình hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh,
những tổ chức phi lợi nhuận bằng đơn vị tiền tệ. Từ đó, kế toán giúp những người sử
dụng thông tin có thể đánh giá và đưa ra được những quyết định phù hợp.
Kế toán có các chức năng chính sau:
+

Kế toán viên quan sát các hoạt động, nhận biết và đo lường các sự kiện và các

quá trình kinh tế bằng thước đo giá trị. Các sự kiện và quá trình kinh doanh được thể
hiện qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
+

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép lại và sau đó phân loại theo các

nhóm và cuối cùng được tổng hợp theo từng đối tượng.
+ Lập các báo cáo kế toán tài chính và các báo cáo quản trị nhằm cung cấp thông
tin cho các đối tượng quan tâm. Thông thường các kế toán viên phải diễn giải các báo
cáo kế toán. Sự diễn giải này còn bao gồm cả việc so sánh quá trình hoạt động của
doanh nghiệp với các năm trước và các doanh nghiệp khác.
Tài liệu giảng dạy Môn KẾ TOÁN QUỐC TẾ

1

Các điểm cần lưu ý đối với thông tin kế toán.
Thứ nhất, do kế toán có liên quan đến việc tính toán các chỉ tiêu bằng thước đo giá
trị, nên nhiều người cho rằng luôn cần có sự chính xác tuyệt đối trên báo cáo tài chính.
Tuy nhiên, thực tế là kế toán bao gồm một loạt các ước tính, các giả định và sự phát
xét về các đối tượng. Hơn nữa kế toán viên thường xuyên phải lựa chọn phương án tối
ưu trong nhiều phương án kinh doanh của đơn vị qua thời gian, điều này tạo nên sự
không chính xác tuyệt đối của thông tin kế toán.
Thứ hai, không phải tất cả các nghiệp vụ kinh tế đều có thể tính thành tiền. Ví dụ
như sự ra đi của một người quản lý quan trọng hoặc sự thiếu đạo đức của...
Tài liệu giảng dạy Môn KẾ TOÁN QUỐC TẾ 1
Chương 1
TRÌNH BÀY QUY TRÌNH KẾ TOÁN MỸ
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN MỸ
1.1.1 Khái niệm kế toán
Liên đoàn quốc tế về kế toán đã có định nghĩa cơ bản về kế toán: “Kế toán là nghệ
thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp đánh gcác loại hoạt động kinh tế thông qua
chỉ tiêu tiền tệ và dựa trên các nguyên tắc cơ bản tiêu chuẩn có tính hệ thống”.
Theo hiệp hội AAA (American Accounting Association Hiệp hội kế toán Mỹ):
“Kế toán là quá trình nhận biết, đo lường truyền đạt thông tin kinh tế cho phép
người sử dụng thông tin đánh giá đưa ra quyết định kinh doanh”. Những thông tin
y được diễn đạt bằng đơn vị tiền tệ. Bởi vậy kế toán quá trình đo lường truyền
đạt những thông tin về quá trình hoạt động kinh doanh của c đơn vị kinh doanh,
những tổ chức phi lợi nhuận bằng đơn vtiền tệ. Từ đó, kế toán giúp những người sử
dụng thông tin có thể đánh giá và đưa ra được những quyết định phù hợp.
Kế toán có các chức năng chính sau:
+ Kế toán viên quan sát các hoạt động, nhận biết và đo lường các sự kiện các
quá trình kinh tế bằng thước đo giá trị. Các sự kiện quá trình kinh doanh được thể
hiện qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
+ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép lại và sau đó phân loại theo các
nhóm và cuối cùng được tổng hợp theo từng đối tượng.
+ Lập các báo cáo kế toán tài chính và các báo cáo quản trị nhằm cung cấp thông
tin cho các đối tượng quan tâm. Thông thường các kế toán viên phải diễn giải các báo
cáo kế toán. Sự diễn giải y còn bao gồm cả việc so sánh quá trình hoạt động của
doanh nghiệp với các năm trước và các doanh nghiệp khác.
Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể:
- Hiểu kế toán là gì?
- Ngun tc xây dng chế đ kế toán M
- Đc điểm ca kế toán M
- Chu trình kế toán Mỹ
TÀI LIỆU MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
TÀI LIỆU MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ 9 10 884