Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU NGÀNH KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi trongnghia-tran
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 3724 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: Đối tượng, Nhiệm vụ và Phương pháp của kế toán

CHƯƠNG 1

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA KẾ TOÁN
1.1 Khái niệm về kế toán
Có rất nhiều khái niệm khác nhau về kế toán; tuy nhiên cần nhận thức rằng
kế toán vừa là một môn khoa học vừa là một nghề nghiệp quản lý để hiểu kế toán.
Theo một số tác giả nước ngoài thì:
- “Kế toán là một diễn trình ghi chép đo lường và báo cáo các tài liệu tài
chính liên quan đến hoạt động kinh tế của một số tổ chức để dùng vào điều hành
quyết định”.
- “Kế toán là việc tập hợp những hoạt động để ghi lại, phân loại, trình bày
một cách có ý nghĩa những giao dịch và công việc tài chính của một thực thể kinh
tế trong một kỳ hạn tài chính, hơn nữa, kế toán cung cấp những sơ đồ phân tích và
giải thích những thông tin kinh tế”.
Theo điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước Việt Nam: “Kế toán là công việc ghi
chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động,
chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các
loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và
kinh phí của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp”.
Hay “Kế toán là công việc tính toán, ghi chép bằng con số biểu hiện giá trị
tiền tệ tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các đơn vị cơ quan xí nghiệp”.
1.2 Đối tượng của kế toán
Một doanh nghiệp khi thực hiện việc sản xuất kinh doanh của mình thì sẽ phát
sinh các nghiệp vụ kinh tế, các nghiệp vụ kinh tế này làm ảnh hưởng đến tình hình
tài chính của doanh nghiệp. Kế toán sẽ ghi chép những phát sinh này chủ yếu bằng
thước đo tiền tệ; bên cạnh đó, kế toán còn sử dụng thước đo hiện vật và thước đo
lao động để ghi chép.
Một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải có
những tài sản nhất định như nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tiền,…
những tài sản này đều tính ra giá trị bằng tiền. Tất cả những tài sản của doanh
nghiệp được biểu hiện bằng tiền, kế toán gọi đó là vốn kinh doanh của doanh
nghiệp. Kế toán quan sát, đo lường, ghi chép và phản ánh biến động của tài sản
biểu hiện bằng tiền tức là vốn kinh doanh của doanh n...
http://www.ebook.edu.vn
Chöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùn
Chöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùnChöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùn
Chöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùn
1
B
BB
Bo
oo
oä
ää
ä
m
mm
mo
oo
ââ
ân
nn
n
T
TT
Ta
aa
aø
øø
øi
ii
i
c
cc
ch
hh
íí
ín
nn
nh
hh
h
K
KK
Ke
ee
áá
á
t
tt
to
oo
oa
aa
ùù
ùn
nn
n
K
KK
Kh
hh
ho
oo
oa
aa
a
Q
QQ
Qu
uu
ua
aa
aû
ûû
ûn
nn
n
t
tt
tr
rr
òò
ò
k
kk
ki
ii
in
nn
nh
hh
h
d
dd
do
oo
oa
aa
an
nn
nh
hh
h
T
TT
Tr
rr
rö
öö
öô
ôô
ôø
øø
øn
nn
ng
gg
g
Ñ
ÑÑ
Ña
aa
ïï
ïi
ii
i
h
hh
ho
oo
ïï
ïc
cc
c
Ñ
ÑÑ
Ña
aa
øø
ø
L
LL
La
aa
aï
ïï
ït
tt
t
CHÖÔNG 1
ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏ VAØ PHÖÔNG PHAÙP CUÛA KEÁ TOAÙN
1.1 Khaùi nieäm veà keá toaùn
Coù raát nhieàu khaùi nieäm khaùc nhau vkeá toaùn; tuy nhieân caàn nhaän thöùc raèng
keá toaùn vöøa laø moät moân khoa hoïc vöøa laø moät ngheà nghieäp quaûn lyù ñeå hieåu keá toaùn.
Theo moät soá taùc giaû nöôùc ngoaøi thì:
- “Keá toaùn laø moät dieãn trình ghi cheùp ño löôøng vaø baùo caùo caùc taøi lieäu taøi
chính lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh teá cuûa moät stoå chöùc ñeå duøng vaøo ñieàu haønh
quyeát ñònh”.
- “Keá toaùn laø vieäc taäp ïp nhöõng hoaït ñoäng ñeå ghi laïi, phaân loaïi, trình baøy
moät caùch coù nghóa nhöõng giao dòch vaø coâng vieäc taøi chính cuûa moät thöïc theå kinh
teá trong moät kyø haïn taøi chính, hôn nöõa, keá toaùn cung caáp nhöõng ñoà phaân tích vaø
giaûi thích nhöõng thoâng tin kinh teá”.
Theo ñieàu leä toå chöùc keá toaùn Nhaø ôùc Vieät Nam: “Keá toaùn laø coâng vieäc ghi
cheùp, tính toaùn baèng con soá döôùi hình thöùc giaù trò, hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng,
chuû yeáu döôùi hình thöùc gitrò ñeå phaûn aùnh, kieåm tra tình nh vaän ñoäng cuûa caùc
loaïi taøi saûn, quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, söû duïng voán vaø
kinh phí cuûa Nhaø nöôùc, cuõng nhö töøng toå chöùc, xí nghieäp”.
Hay “Keá toaùn laø coâng vieäc tính toaùn, ghi cheùp baèng con soá bieåu hieän giaù trò
tieàn teä taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong caùc ñôn vò cô quan xí nghieäp”.
1.2 Ñoái töôïng cuûa keá toaùn
Moät doanh nghieäp khi thöïc hieän vieäc saûn xuaát kinh doanh cuûa mình thì seõ phaùt
sinh caùc nghieäp vuï kinh teá, caùc nghieäp vuï kinh teá naøy laøm aûnh ôûng ñeán tình nh
taøi chính cuûa doanh nghieäp. Keá toaùn seõ ghi cheùp nhöõng phaùt sinh naøy chuû yeáu baèng
thöôùc ño tieàn teä; beân caïnh ñoù, keá toaùn coøn söû duïng thöôùc ño hieän vaät vaø thöôùc ño
lao ñoäng ñeå ghi cheùp.
Moät doanh nghieäp muoán tieán haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh tphaûi coù
nhöõng taøi saûn nhaát ñònh nhö nhaø ôûng, maùy moùc thieát bò, nguyeân vaät lieäu, tieàn,
nhöõng taøi saûn naøy ñeàu tính ra giaù trò baèng tieàn. Taát caû nhöõng taøi saûn cuûa doanh
nghieäp ñöôïc bieåu hieän baèng tieàn, keá toaùn goïi ñoù laø voán kinh doanh cuûa doanh
nghieäp. Ktoaùn quan saùt, ño löôøng, ghi cheùp vaø phaûn aùnh bieán ñoäng cuûa taøi saûn
bieåu hieän baèng tieàn töùc laø voán kinh doanh cuûa doanh nghieäp khi caùc nghieäp vuï kinh
teá phaùt sinh. Nhö vaäy, voán kinh doanh chính laø ñoái töôïng cuûa keá toaùn.
TÀI LIỆU NGÀNH KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU NGÀNH KẾ TOÁN - Người đăng: trongnghia-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
TÀI LIỆU NGÀNH KẾ TOÁN 9 10 826