Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu phần mềm kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯƠNG…………….
KHOA……………….

Tài liệu phần mềm kế toán

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU .................................................................................................................. 8
CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU ................................................................................................. 9
BẢNG KÊ KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU........................ 10
KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM, TẠO LẬP & MỞ CƠ SỞ DỮ LIỆU.......................... 11

1. Khởi động phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 ..................................... 12
2. Tạo dữ liệu mới ............................................................................................ 13
3. Mở dữ liệu..................................................................................................... 21
4. Giới thiệu tổng quan về phần mềm ............................................................ 22
MENU CHÍNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG......................................... 25

I. MENU TỆP ................................................................................................... 26

1. Mở dữ liệu........................................................................................... 26
2. Đóng dữ liệu........................................................................................ 26
3. Thông tin về dữ liệu ............................................................................ 26
4. Bảo trì dữ liệu...................................................................................... 27
5. Xuất khẩu dữ liệu ................................................................................ 28
6. Nhập khẩu dữ liệu ............................................................................... 30
7. In báo cáo ............................................................................................ 31
8. Kết thúc ............................................................................................... 34
II. MENU SOẠN THẢO ................................................................................. 35

1. Nhập số dư ban đầu............................................................................. 36
2. Hệ thống tài khoản .............................................................................. 38
3. Khách hàng ......................................................................................... 41
4. Nhà cung cấp....................................................................................... 44
5. Vật tư - hàng hoá - dịch vụ.............
TRƯƠNG…………….
KHOA……………….
Tài liu phn mm kế toán
Tài liệu phần mềm kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu phần mềm kế toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu phần mềm kế toán 9 10 322