Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tài chính kế tóan xã vùng núi

Được đăng lên bởi hachai80dn
Số trang: 468 trang   |   Lượt xem: 4042 lần   |   Lượt tải: 3 lần
 

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH
 

TÀI LIỆU
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH –
KẾ TOÁN XÃ VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI
VÀ DÂN TỐC
(Kèm theo Quyết định số 3095/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

HÀ NỘI 2011 
 

BỘ TÀI CHÍNH

TÀI LIỆU
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH –
KẾ TOÁN XÃ VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI
VÀ DÂN TỐC
(Kèm theo Quyết định số 3095/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

HÀ NỘI 2011

MỤC LỤC
Chuyên đề 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH XÃ .................................................................... 10
1.1.

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM ......................................................................................... 10

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò của tài chính....................................... 10
1.1.2. Hệ thống tài chính và quản lý nhà nước về tài chính.............................................. 14
1.2.

HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ........................................................................................ 26

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.

Khái niệm, đặc điểm của NSNN .............................................................................. 26
Vai trò của NSNN ...................................................................................................... 27
Hệ thống NSNN ở nước ta ........................................................................................ 29
Phân cấp quản lý NSNN............................................................................................ 29
Hệ thống mục lục NSNN của Việt nam................................................................... 34

TÀI CHÍNH XÃ .................................................................................................................................. 35

1.3.1. Nhiệm vụ của tài chính xã ......................................................................................... 35
1.3.2. Nội dung tài chính xã ................................................................................................. 36
1.3.3. Quản lý ngân sách xã và các quỹ tài chính khác của xã ......................................... 40
1.4.

CHU TRÌNH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ ................................................................................... 42

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.

Lập dự toán ngân sách xã .......................................................................................... 42
Tổ chức chấp hành ngân sách xã .....................
B TÀI CHÍNH
TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH
TÀI LIU
ĐÀO TO, BI DƯỠNG CÔNG CHC TÀI CHÍNH –
K TOÁN XÃ VÙNG TRUNG DU, MIN NÚI
VÀ DÂN TC
(Kèm theo Quyết định s 3095/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2011
ca B trưởng B Tài chính)
HÀ NI 2011
Tài liệu tài chính kế tóan xã vùng núi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tài chính kế tóan xã vùng núi - Người đăng: hachai80dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
468 Vietnamese
Tài liệu tài chính kế tóan xã vùng núi 9 10 759