Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Thi Kho Bạc

Được đăng lên bởi Trần Trung Hiếu
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2556 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Chuyên đề 16
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
A.
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
KINH TẾ
1.
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XHCN VIỆT NAM
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN là một kiểu tổ chức nền kinh tế mà trong đó, sự vận hành của nó
vừa tuân theo những nguyên tắc và quy luật của bản thân hệ thống kinh tế thị trường, lại
vừa bị chi phối bởi những nguyên tắc và những quy luật phản ánh bản chất xã hội hoáxã hội chủ nghĩa. Do đó, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa mang tính chất
chung, phổ biến đó là “tính kinh tế thị trường” vừa mang tính đặc thù đó là “tính định
huớng XHCN”.
1Kinh tế thị trường:
1.1. Đặc trưng của kinh tế thị trường
a- Khái niệm kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, ở đó thị trường quyết
định về sản xuất và phân phối.
Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế, mà trong đó, cá nhân người tiêu dùng và
các nhà sản xuất-kinh doanh tác động lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những
vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho
ai? Trong nền kinh tế thị trường, thị trường quyết định phân phối tài nguyên cho nền
sản xuất xã hội.
b- Đặc trưng của kinh tế thị trường.
- Một là, quá trình lưu thông những sản phẩm vật chất và phi vật chất từ sản xuất đến
tiêu dùng phải được thực hiện chủ yếu bằng phương thức mua-bán.
Sở dĩ có sự luân chuyển vật chất trong nền kinh tế là do có sự phân công chuyên môn
hoá trong việc sản xuất ra sản phẩm xã hội ngày càng cao, cho nên sản phẩm trước khi
trở thành hữu ích trong đời sống xã hội cần được gia công qua nhiều khâu chuyển tiếp
nhau. Bên cạnh đó, có những người, có những doanh nghiệp, có những ngành, những
vùng sản xuất dư thừa sản phẩm này nhưng lại thiếu những sản phẩm khác, do đó giữa
chúng cũng cần có sự trao đổi cho nhau.
Sự luân chuyển vật chất trong quá trình sản xuất có thể được thực hiện bằng nhiều cách:
Luân chuyển nội bộ, luân chuyển qua mua-bán. Trong nền kinh tế thị trường, sản phẩm
được sản xuất ra chủ yếu để trao đổi thông qua thị trường.
- Hai là: Người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi
trên thị trường ở ba mặt sau đây:
+ Tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi
+ Từ do chọn đối tác trao đổi
+ Tự do thoả thuận giá cả trao đổi
+ Tự do cạnh tranh
- Ba là: Hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên rộng khắp, trên cơ sở một kết
cấu hạ tầng ...
Chuyên đề 16
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
A. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
KINH TẾ
1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XHCN VIỆT NAM
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN một kiểu tổ chức nền kinh tế trong đó, sự vận hành của
vừa tuân theo những nguyên tắc và quy luật của bản thân hệ thống kinh tế thị trường, lại
vừa bị chi phối bởi những nguyên tắc những quy luật phản ánh bản chất xã hội hoá-
hội chủ nghĩa. Do đó, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa mang tính chất
chung, phổ biến đó “tính kinh tế thị trường” vừa mang tính đặc thù đó “tính định
huớng XHCN”.
1- Kinh tế thị trường:
1.1. Đặc trưng của kinh tế thị trường
a- Khái niệm kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường nền kinh tế vận hành theo chế thị trường,đó thị trường quyết
định về sản xuất và phân phối.
Kinh tế thị trường một kiểu tổ chức kinh tế, trong đó, nhân người tiêu dùng
các nhà sản xuất-kinh doanh tác động lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những
vấn đề bản của tổ chức kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế o? sản xuất cho
ai? Trong nền kinh tế thị trường, thị trường quyết định phân phối tài nguyên cho nền
sản xuất xã hội.
b- Đặc trưng của kinh tế thị trường.
- Một là, quá trình lưu thông những sản phẩm vật chất phi vật chất từ sản xuất đến
tiêu dùng phải được thực hiện chủ yếu bằng phương thức mua-bán.
Sở sự luân chuyển vật chất trong nền kinh tế do sự phân công chuyên môn
hoá trong việc sản xuất ra sản phẩm hội ngày càng cao, cho nên sản phẩm trước khi
trở thành hữu ích trong đời sống xã hội cần được gia công qua nhiều khâu chuyển tiếp
nhau. Bên cạnh đó, những người, những doanh nghiệp, những ngành, những
vùng sản xuất thừa sản phẩm này nhưng lại thiếu những sản phẩm khác, do đó giữa
chúng cũng cần có sự trao đổi cho nhau.
Sự luân chuyển vật chất trong quá trình sản xuất có thể được thực hiện bằng nhiều cách:
Luân chuyển nội bộ, luân chuyển qua mua-bán. Trong nền kinh tế thị trường, sản phẩm
được sản xuất ra chủ yếu để trao đổi thông qua thị trường.
- Hai là: Người trao đổi hàng hoá phải quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi
trên thị trường ở ba mặt sau đây:
+ Tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi
+ Từ do chọn đối tác trao đổi
+ Tự do thoả thuận giá cả trao đổi
+ Tự do cạnh tranh
- Ba là: Hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên rộng khắp, trên cơ sở một kết
cấu hạ tầng tối thiểu, đủ để việc mua-bán diễn ra được thuận lợi, an toàn với một hệ
thống thị trường ngày càng đầy đủ.
1
Tài Liệu Thi Kho Bạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu Thi Kho Bạc - Người đăng: Trần Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Tài Liệu Thi Kho Bạc 9 10 77