Ktl-icon-tai-lieu

Thanh quyết toán công trình xây dựng

Được đăng lên bởi onlylove1710
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ThS.Ks Lương văn Cảnh

THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN
VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Giảng viên: Ths.Ks Lương văn Cảnh
TEL: 091.380.3800 EMAIL: luongvancanh@hcm.vnn.vn1

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. Thanh toán vốn đầu tư

ThS.Ks Lương văn Cảnh

II. Quyết toán vốn đầu tư

III. Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí DADT
XDCT tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

IV. Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
2

ThS.Ks Lương văn Cảnh

THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Giảng viên: Ths.Ks Lương văn Cảnh
TEL: 091.380.3800 EMAIL: luongvancanh@hcm.vnn.vn3

Văn bản pháp lý

Văn bản pháp lý

NGHỊ ĐỊNH 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

ThS.Ks Lương văn Cảnh

NGHỊ ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành
LĐT và lựa chọn nhà thầu xây dựng LXD
THÔNG TƯ 19/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 02 năm 2011 hướng dẫn
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
NGHỊ ĐỊNH 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/10 hướng dẫn hợp đồng
trong hoạt động xây dựng

4

Giá trị
QTVĐT

Giá trị quyết
toán HĐ

Giá trị thanh
toán

Giá trúng
thầu/HĐ

Tổng dự toán

Tổng mức
đầu tư

Khái toán

Tên gọi các
chi phí

ThS.Ks Lương văn Cảnh

Quyết toán vốn ĐT

Nghiệm thu, bàn giao

Thực hiện đầu tư

Lựa chọn nhà thầu

Thiết kế-Dự toán

Lập dự án

Chọn phương án

Các giai đoạn thực hiện

Sự hình thành và quản lý chi phí dự án

Mức độ chính xác của chi phí dự án tăng dần

5

1. Các yêu cầu cơ bản trong thanh toán

ThS.Ks Lương văn Cảnh

Phạm vi
áp dụng
đối với các
nguồn vốn
Nhà nước
hoặc dự
án có vốn
nhà nước
tham gia
30%

Trách nhiệm của chủ đầu
tư, cấp thẩm quyền và cơ
quan quản lý tài chính.

Xác định CP
hợp pháp
thanh toán

Nội dung
và kết quả
BCQT

• Thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, sử dụng vốn
hiệu quả.
• Kiểm tra, đôn đốc thực hiện
dự án. Lập kế họach, thống
kê đánh giá.
• Đảm bảo đủ vốn thực hiện.
• Phân rõ chức năng và
quyền hạn các bên tham
gia vào quy trình thanh
tóan
• Cơ quan Tài chính thực
hiện công tác quản lý tài
chính vốn đầu tư.
• Cơ quan Kho bạc Nhà nước
nhiệm vụ kiểm soát, thanh
toán vốn kịp thời, đầy đủ;
Khuyến kích các nguồn vốn
khác.

• Chi phí được
thực hiện
trong phạm
vi thiết kế,
dự toán đã
phê duyệt kể
cả phần điều
chỉnh, bổ
sung, đúng
với hợp đồng
đã ký kết,
phù hợp với
các quy định
của pháp
luật. Chi phí
thanh toán
không được
vượt tổng
mức đầu tư

• Nội dung
thanh
toán: chủ
đầu tư lập
• Kết quả
thanh
toán do
cơ quan
quản lý
tài chính
kiểm tr...
ThS.Ks Lương văn Cảnh
1
THANH TOÁN, QUYT TOÁN
VN ĐẦU TƯ
XÂY DNG CÔNG TRÌNH
Ging viên: Ths.Ks Lương văn Cnh
TEL: 091.380.3800 EMAIL: luongvancanh@hcm.vnn.vn
www.dutoan.vn
www.dutoan.vn/forums/
Thanh quyết toán công trình xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh quyết toán công trình xây dựng - Người đăng: onlylove1710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Thanh quyết toán công trình xây dựng 9 10 239