Ktl-icon-tai-lieu

thảo luận tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi tiachop-n01-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài Chính Tiền Tệ
Giáo viên giảng dạy: Vũ Ngọc Tuấn
Lớp: KT5A6
Thực hiện:
 Lý thị hương
 Nguyễn thị hương
 Nguyễn thị huệ
 Trần thị bích huệ
 Nguyễn thị thu hiền

Câu 1: phân biệt tài chính và tiền tệ?
 Tài Chính
 sự ra đời: sự phân công LĐXH phát

 Tiền Tệ
 Gắn liền với quá trình phát triển của

triển và chế độ tư hữu xuất hiện.
 Trao đổi hàng hoá:
Trực tiếp: H1- H2 phân phối phi tài chính

sản xuất và lưu thông hàng hoá
Sx tự cung tự cấp không có trao đổi
hàng hoá
Có phân công LĐXH và chuyên môn
hoá sản xuất
 Trao đổi hàng hoá:
o H1-H2
o H1-T-H2

 Khái niệm: tài chính là các quan hệ
kinh tế trong phân phối tổng sản
phẩm XH dưới hình thức giá trị
thông qua việc thành lập và sử dụng
các quỹ tiền tệ, nhằm đáp ứng yêu
cầu tích lũy và tiêu dùng của các
chủ thể trong nền kinh tế.
 Có 3 loại quan hệ tài chính chủ yếu:
Tín dụng
Bảo hiểm
Ngân sách nhà nước
 Đặc trưng của quan hệ tài chính:
Là 1 quan hệ phân phối
Quan hệ này diễn ra dưới dạng giá trị
Có sự thành lập và sử dụng 1 quỹ tiền
tệ.

o

 Bản chất: Tài chính
Về hình thức: tài chính là quỹ tiền tệ
Được hình thành từ những khoản thu
Được sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi
Về nội dung: tài chính phản ánh mối
quan hệ kinh tế giữa các chủ thể với
nhau. Trong quá trình phân phối nguồn
tài chính. VD về quan hệ phân phối
giữa các chủ thể:
Các DN nộp thuế cho nhà nước
Công chúng gửi tiền vào ngân hàng
Nhà nước, DN phát hành chứng khoán

o
o

 Chức năng: tài chính
Huy động nguồn tài chính: phản ánh qua
quyết định của chủ thể quản lý tài chính
trong việc làm thế nào để huy động nguồn
lực tài chính đáp ứng nhu cầu hoạt động.
 Chức năng phân bổ nguồn tài chính
tối ưu hóa sự phân bổ nguồn lực tài

o

Khái niệm: Tiền tệ là bất cứ thứ gì
được chấp nhận chung để lấy hàng
hóa dịch vụ, hoặc để thanh toán các
khoản nợ.
Tiền tệ phụ thuộc vào nhu cầu trao
đổi, sức mạnh của tiền phục thuộc
vào sức mua của nó. Sức mua của
tiền được đo lường thông qua khả
năng mua được nhiều hay ít hàng
hóa.

Bản chất của tiền tệ:
Là một loại hàng hóa đặc biệt, đóng
vai trò vật trung gian trao đổi.

 Chức năng: tiền tệ
 Thước đo giá trị: tiền thực hiện việc
biểu thị cho 1 lượng giá trị mà hàng
hóa chứa trong nó thông qua việc
quy đổi giá trị đó ra lượng tiền.
Nhờ có tiền nên việc so sánh giá trị
trong các hàng hóa trở lên đơn gản hơn

chính.
 Chức năng kiểm tra tài chính:
Cho phép thực hiện việc kiểm soát,
quản lý và tăng cường hiệu quả các
quan hệ tài chính
Thu nhập và đánh giá rõ bằng chứng về
thông tin liên quan đến quá trình ...
Tài Chính Tiền Tệ
Giáo viên giảng dạy: Vũ Ngọc Tuấn
Lớp: KT5A6
Thực hiện:
Lý thị hương
Nguyễn thị hương
Nguyễn thị huệ
Trần thị bích huệ
Nguyễn thị thu hiền
Câu 1: phân biệt tài chính và tiền tệ?
Tài Chính
sự ra đời: sự phân công LĐXH phát
Tiền Tệ
Gắn liền với quá trình phát triển của
thảo luận tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thảo luận tài chính tiền tệ - Người đăng: tiachop-n01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
thảo luận tài chính tiền tệ 9 10 838