Ktl-icon-tai-lieu

thị trường sơ cấp

Được đăng lên bởi Nguyễn Việt Trinh
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

1

3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ
TRƯỜNG
SƠ
CẤP
3.1.1. Khái niệm thị trường sơ cấp
Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các

chứng khoán mới phát hành.Trên thị trường này
vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà
phát hành thông quá việc nhà đầu tư mua các
chứng khoán mới phát hành.
3.1.2. Vai trò của thị trường sơ cấp
Chứng khoán hóa nguồn vốn cần huy
động,vốn của công ty được huy động qua việc
phát hành chứng khoán.
2

Thực hiện quá trình chu chuyển tài chính ,trực tiếp
đưa các khoản tiền nhàn rỗi tạm thời trong dân chúng
vào đầu tư ,chuyển tiền sang dạng vốn dài hạn.
3.1.3. Đặc điểm của thị trường sơ cấp
-Là thị trường hoạt động k liên tục ,chỉ hoạt động khi
có đợt phát hành chứng khoán mới.
-Tham gia vào thị trường sơ cấp chủ yếu là các nhà
phát hành,các nhà đầu tư.
-Thị trường sơ cấp là nơi duy nhất mà các chứng
khoán đem lại vốn cho người phát hành,do đó hoạt
động của thị trường sơ cấp đã làm tăng vốn đầu tư
cho nền kinh tế.
3

Khối lượng và nhịp độ giao dịch ở thị trường sơ cấp
thấp hơn nhiều so với thị trường thứ cấp.
-Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp do tổ chức
phát hành quyết định và thường được in ngay trên
chứng khoán.

4

3.2. CÁC CHỦ THỂ PHÁT
HÀNH CHỨNG KHOÁN

3.2.1. Chính phủ:
Là 1 trong những chủ thể phát hành nhiều
nhất của thị trường sơ cấp.Mục đích là huy động
vốn ,bù đắp cho sự thiếu hụt vốn của ngân sách
nhà nước đồng thời giúp chính phủ thực hiện
các chính sách kinh tế của mình.
3.2.2. Doanh nghiệp:
TCCK là 1 kênh rất quan trọng giúp cho doanh
nghiệp có thể huy động được vốn trung và dài
hạn với 1 số lượng vốn lớn.
5

Tuy nhiên chỉ có một số loại hình doanh nghiệp
được pháp luật cho phép được phát hành chứng
khoán để huy động vốn.Ở Việt Nam, Cty cổ phần
là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu thế trong
việc huy động vốn bằng phát hành chứng khoán
1.Phát hành cổ phiếu mới của Công ty cổ phần
Gồm: Phát hành cổ phiếu mới không thu tiền &
phát hành cổ phiếu mới có thu tiền
Việc phát hành cổ phiếu mới không thu tiền
thường xảy ra trong các trường hợp sau:

6

- Do chuyển quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn,
quỹ dự trữ khác (nếu có) để tăng vốn điều lệ
- Do trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Do tách hoặc gộp cổ phiếu
Việc phát hành cổ phiếu mới có thu tiền có thể lựa
chọn phương thức riêng lẻ hay chào bán ra công
chúng
2. Phát hành trái phiếu:
Công ty cổ phần có thể phát hành các loại trái phiếu
để huy động vốn như trái phiếu có lãi suất cố định,
trái phiếu chuyển đổi. trái phiếu kèm quyền mua cổ
phiếu…
7

Quỹ đầu tư đón...
THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP
1
thị trường sơ cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thị trường sơ cấp - Người đăng: Nguyễn Việt Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
thị trường sơ cấp 9 10 19