Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Được đăng lên bởi kimthi0104-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TH Ô NG BÁ O
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN 7
Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ ĐOÀN PHAN
Mã số thuế: 0310452260
Địa chỉ: 169/07 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Mua bán, lắp đặt,
thi công hệ thống máy điều hòa không khí và các thiết bị điện dân dụng….
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thuận lợi và qua xem xét các điều
kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ
quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy
định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và
các pháp luật thuế có liên quan.
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
Ngày 05 tháng 03 năm 2014
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 !"#$%&'!(
)*+,-./-01223-
%4567/389-:;%<6=>!?!@>A
BC9DEFG6@HI9JBKL@56)5MN>OPIQ>
6RC,SN:IBT5KRKFJ6N6M4ICL?LUVW
C5:>6XRI5G6CNY45Z[@\N
K]Y^_L@IBKC6`56\+aKL@56XRAObFJc5d[Sde6N6IB
KCNY45Z[@\NK]Y^>6\+a6XRIZKfFg6\
c5Ib6NLU[@\NK]Y^
5IB4Ib6NLUKh^ZS2-/0
XRd65SKG6C>K5FJ[@IXc:
I46`5DA=Of>DA+5IiMi+S+,IB6`5DAc=OfFJ
6N6NOA6jOc5W
FHSOAFJ6N66Ic:I4>6XRd64dOf[@NOAW9W
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
kFJVVW
<67JB+,WWWWWWW
Ngày 05 tháng 03 năm 2014
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
)l+,06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT - Người đăng: kimthi0104-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 9 10 328