Ktl-icon-tai-lieu

THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Được đăng lên bởi truetolove85hy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN TI ÊN L Ữ
TRƯỜNG THCS MINH PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ)
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHÀN
Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1976
Giới tính: N Ữ
Mã ngạch đang giữ: 06032
Hệ số lương: 3.26
Thâm niên công tác: 15 năm
Chuyên ngành đào tạo: kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp x
Cử nhân, kỹ sư
Thạc sỹ □
Tiến sỹ □
I. CÔNG VIỆC: Kế toán nhà trường

STT

Nhiệm vụ

Ước tính % thời gian
thực hiện nhiệm vụ
(nếu có thể)

1

2

3

Số lượng
Đầu ra
đầu ra
(sản phẩm)
(sản phẩm)
của mỗi nhiệm vụ
trung
bình/năm

4

5

Thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí từng tháng,
1 quí, năm theo chế độ qui định của Bộ tài chính và ngành 426h (25.3%)
cấp trên.

Hồ sơ

24 bộ

2 Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, công khai minh 426h (25.3%)
bạch.

Hồ sơ

24 bộ

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu được qui định
tại Điều 5 và Điều 6, Chấp hành nghiêm chỉnh các hành vi
3 bị cấm đối với kế toán được qui định tại Điều 14 của luật kế 428h (25.4%)
toán ban hành ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXH
chủ nghĩa Việt Nam.

Hồ sơ

24 bộ

40h (2,4%)

Hoàn thành

01 bộ

2 Tham gia nghiệp vụ phòng trong công tác PCGDTHCS

40h (2,4%)

Hoàn thành

16bộ

3
4
5

40h (2,4%)
40h (2,4%)
40h (2,4%)

Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành

350bộ
01bộ
01 bộ

II

II
1

Công tác kế toán

Công tác thường xuyên
Tham gia công tác phổ cập GDTHCS nhà trường
Cộng tác viên về BHTT, BHYT học sinh, giáo viên
Thư kí hội đồng sư phạm nhà trường
Tham gia công tác kiểm định chất lượng THCS

1280h (76.%)

200h (12%)

III Công tác khác .

200h (12%)

1

120h (7,2%)

3 tuần

30 buổi

2 Chuẩn bị năm học mới

40h (2,4%)

1 tuần

10 buổi

3 Chuẩn bị tổng kết năm học

40h (2,4%)

1 tuần

10 buổi

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Tổng 1680h/1680h = 100%
II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ( phần mềm quản lý, địa
bàn công tác...):
- Phần mềm kế toán , tài liệu có liên quan theo quy định của Bộ tài chính
- Địa bàn công tác tại xã, phường, thị trấn.
III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN (Các phẩm chất,
trình độ, năng lực cần có để thực hiện tốt các nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm
nhận).
Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này: Phải có đạo đức tốt, có tác phong,
sống hòa đồng, không cục bộ, bè phái.
Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này: Có ít nhất 01 năm
kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục.
Các bằng cấp, c...
UBND HUYỆN TI ÊN L Ữ
TRƯỜNG THCS MINH PHƯỢNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ)
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHÀN
Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1976 Giới tính: N
Mã ngạch đang giữ: 06032 Hệ số lương: 3.26
Thâm niên công tác: 15 năm
Chuyên ngành đào tạo: kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp x Cử nhân, kỹ sư Thạc sỹ □ Tiến sỹ □
I. CÔNG VIỆC: Kế toán nhà trường
STT Nhiệm vụ
Ước tính % thời gian
thực hiện nhiệm vụ
(nếu có thể)
Đầu ra
(sản phẩm)
của mỗi nhiệm vụ
Số lượng
đầu ra
(sản phẩm)
trung
bình/năm
1 2 3 4 5
II Công tác kế toán 1280h (76.%)
1
Thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí từng tháng,
quí, năm theo chế độ qui định của Bộ tài chính ngành
cấp trên.
426h (25.3%) Hồ sơ
24 b
2
Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, công khai minh
bạch.
426h (25.3%) Hồ sơ
24 b
3
Thực hiện đầy đ các nhiệm vụ và u cầu được qui định
tại Điều 5 Điều 6, Chấp hành nghiêm chỉnh các hành vi
bị cấm đối với kế toán được qui định tại Điều 14 của luật kế
toán ban hành ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXH
chủ nghĩa Việt Nam.
428h (25.4%) Hồ sơ
24 b
II Công tác thường xuyên 200h (12%)
1 Tham gia công tác phổ cập GDTHCS nhà trường 40h (2,4%) Hoàn thành 01 bộ
2 Tham gia nghiệp vụ phòng trong công tác PCGDTHCS 40h (2,4%) Hoàn thành 16bộ
3 Cộng tác viên về BHTT, BHYT học sinh, giáo viên 40h (2,4%) Hoàn thành 350bộ
4 Thư kí hội đồng sư phạm nhà trường 40h (2,4%) Hoàn thành 01bộ
5 Tham gia công tác kiểm định chất lượng THCS 40h (2,4%) Hoàn thành 01 bộ
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN - Trang 2
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN - Người đăng: truetolove85hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN 9 10 143