Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 113-2011-TNCN

Được đăng lên bởi hangvihp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-------Số: 113/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011
THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27/3/2009,
THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-BTC NGÀY 11/01/2010
VÀ THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTC NGÀY 26/01/2011.

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009,
Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày
26/01/2011 như sau:
Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:
Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công,
tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu
nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho
cá nhân theo hướng dẫn sau:
- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số
thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có
văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa
hồng đại lý xổ số).
Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp
đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu
trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.
Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi
nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.
- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (kể
cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu
thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu

nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01
người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02
người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo
Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tổ chức trả t...
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 113/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27/3/2009,
THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-BTC NGÀY 11/01/2010
VÀ THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTC NGÀY 26/01/2011.
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009,
Thông tư s 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 Thông tư s 12/2011/TT-BTC ngày
26/01/2011 như sau:
Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Thông 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:
Các tổ chức, nhân chi trả tiền hoa hồng đại bán hàng hoá; tiền lương, tiền công,
tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho nhân thực hiện các dịch vụ tổng mức trả thu
nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho
cá nhân theo hướng dẫn sau:
- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các nhân số
thuế 20% đối với nhân không số thuế, trừc trường hợp Bộ Tài chính đã
văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại bảo hiểm, tiền hoa
hồng đại lý xổ số).
Tổ chức hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các nhân, tổ chức hợp
đồng lao động, hợp đồng dịch vụ trách nhiệm thông báo cho c nhân về t lệ khấu
trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.
quan thuế thực hiện cấp ngay số thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi
nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.
- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (kể
cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu
thuế của nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ nhân thu
Thông tư 113-2011-TNCN - Trang 2
Thông tư 113-2011-TNCN - Người đăng: hangvihp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông tư 113-2011-TNCN 9 10 435