Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 119

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC
ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách,
đơn giản thủ tục hành chính thuế về thuế.

Sửa
đổi,
bổ
sung
một
số
điều
của
các
Thông
tư
sau:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư sau:
1

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

2

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

3

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

4

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

5

Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011

6

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

7

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014

2

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư
số 156/2013/TT-BTC.

Hoàn cảnh, mục đích:
- NQ19/NQ-CP(18/3/14): Thời gian nộp thuế
TB: Indo(259)-Thái(264)-Phi(193)Malay(133)Bru(96)Sin(82)>>TB=171h
>>VN=872h – BHXH(335)>Thuế=537h
-TB188/VPCP: 2014<=300h; 2015=171h
-TT119: giảm
201h(GTGT=156h+TNDN=45h)

1.1. Ban hành các mẫu sau thay thế các mẫu tại
Thông tư số 156/2013/TT-BTC:
1.1.1. Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT).
1.1.2. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán
ra (mẫu số 01-1/GTGT).
1.1.3. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua
vào (mẫu số 01-2/GTGT).
1.1.4. Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán,
chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT).

1.1. Ban hành các mẫu sau thay thế các mẫu tại
Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

1.1.5. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
(mẫu số 04-1/GTGT).
1.1.6. Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 011/LPTB).
1.1.7. Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có
thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và
nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN).

1.1.1. Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT khai thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT).

1.1.2. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch
vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT).
Bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt
hàng”
Bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai
01/GTGT”

1.1.3. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch
vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT).
 Bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt
hàng”, “Thuế suất %”
 Bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ”,
“Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”.

1.1.4. Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán,
chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT).

1.1.5. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ
bán r...
THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC
ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách,
đơn giản thủ tục hành chính thuế về thuế.
Thông tư 119 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 119 - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Thông tư 119 9 10 153