Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 782014BTC

Được đăng lên bởi Trang Còi
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl¢T NAM
DQc Ii p - Tl[ do - Hanh phuc

BO TAl cHiNH
S6: 78/2014/TT-BTC

Ha N(Ji, ngay 18 thang 6 ndm 2014

THONGTU

sa

Hurmg din thi hanh Ngh] dinh
218/20131ND-CP ngay 26112/2013
ciia Chinh phii quy djnh va hurmg din thi hanh
Luit Thu~ thu nhip doanh nghi~p
Can eu Ludt Thui thu nhdp doanh nghiep s6 14120081QH12 ngay
31612008; Ludt sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Ludt Thui thu nhdp doanh
nghiep s6 32120131QH13 ngay 19 thang 6 ndm 2013;
Can ctr Nght dtnh s6 218120131ND-CP ngay 26112 12013 cua Chinh phu
quy dtnh chi tiit mot s6 di~u cua Ludt Thui thu nhdp doanh nghiep va Ludt sua
d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Ludt Thui thu nhdp doanh nghiep;
Can ctr Nght dinh s6 118120081ND-CP ngay 2711112008 cua Chinh phu
quy dinh chuc nang, nhiem v~, quyen han va co cdu t6 chuc cua B(J Tai ehinh;

x« d~ nghi cua T6ng cue truong

T6ng cue Thui, B(J truong B(J Tai ehinh
huang ddn thi hanli v~ thui thu nhdp doanh nghiep nhu sau:

Chuong I
QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi di~u chinh
Thong tu nay hu6ng d§n thi hanh Nghi dinh s6 218/20131ND-CP ngay
26112/2013 cua Chinh phu quy dinh chi ti@tmot s6 diSu cua Luat Thu@thu nhap
doanh nghiep va Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Luat Thu@thu nhap
doanh nghiep,
Di~u 2. NgU'OinQp thu~
1. Ngiroi nQp thue thu nhap doanh nghiep la t6 chirc hoat dong san xu~t,
kinh doanh hang hoa, dich vu co thu nhap chiu thu@ (sau day goi la doanh
nghiep), bao g6m:
a) Doanh nghiep duoc thanh l~p va hoat dong thea quy dinh cua Luat
Doanh nghiep, Luat £)~u tu, Luat cac t6 chirc tin dung, Luat Kinh doanh bao
hiem, Luat Chung khoan, Luat D~u khi, Luat Thuang mai va cac van ban quy
pham phap lu~t khac diroi cac hinh thirc: Cong ty c6 phan; Cong ty trach nhiem
hiru han; Cong ty hop danh; Doanh nghiep tu nhan; Van phong Luat su, Van
phong cong chimg tu; Cac ben trong hop d6ng hop tac kinh doanh; Cac ben

2

trong hop d6ng phan chia san pham d~u khi, Xi nghiep lien doanh d~u khi,

Cong

ty

diSu hanh chung.

b) Dan vi sir nghiep cong lap, ngoai cong l~p co san xu~t kinh doanh
hang hoa, dich vu co thu nhap chiu thue trong t~t ca cac Iinh vue.
c) T6 chirc diroc thanh l~p va hoat dong thea Luat Hop tac xa.
d) Doanh nghiep diroc thanh l~p thea quy dinh cua phap luat mroc ngoai
(sau day goi la doanh nghiep mroc ngoai) co co sa thirong tru tai Viet Nam.
Co sa thirong tru cua doanh nghiep mroc ngoai la co sa san xuat, kinh
doanh rna thong qua co sa nay, doanh nghiep mroc ngoai tiSn hanh mot phan
hoac toan bQ hoat dQng san xuat, kinh doanh tai...
Di~u
1.
Pham vi di~u chinh
Thong tu nay hu6ng d§n thi hanh Nghi dinh s6
218/20131ND-CP
ngay
26112/2013
cua Chinh phu quy dinh chi ti@tmot s6 diSu cua Luat Thu@thu nhap
doanh nghiep va Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Luat Thu@thu nhap
doanh nghiep,
Di~u 2. NgU'OinQp thu~
1.
Ngiroi nQp thue thu nhap doanh nghiep la t6 chirc hoat dong san xu~t,
kinh doanh hang hoa, dich vu co thu nhap chiu thu@ (sau day goi la doanh
nghiep), bao g6m:
a) Doanh nghiep duoc thanh l~p va hoat dong thea quy dinh cua Luat
Doanh nghiep, Luat £)~u
tu,
Luat cac t6 chirc tin dung, Luat Kinh doanh bao
hiem, Luat Chung khoan, Luat D~u khi, Luat Thuang mai va cac van ban quy
pham phap lu~t khac diroi cac hinh thirc: Cong
ty
c6 phan; Cong
ty
trach nhiem
hiru han; Cong ty hop danh; Doanh nghiep tu nhan; Van phong Luat su, Van
phong cong chimg
tu;
Cac ben trong hop d6ng hop tac kinh doanh; Cac ben
Chuong I
QUY DINH CHUNG
Can eu Ludt Thui thu nhdp doanh nghiep
s6
14120081QH
12
ngay
31612008; Ludt sua d6i, b6 sung mot
s6
di~u cua Ludt Thui thu nhdp doanh
nghiep
s6
32120131QH13 ngay
19
thang
6
ndm 2013;
Can ctr Nght dtnh
s6
218120131ND-CP ngay 26112 12013 cua Chinh phu
quy dtnh chi tiit mot
s6
di~u cua Ludt Thui thu nhdp doanh nghiep va Ludt sua
d6i, b6 sung mot
s6
di~u cua Ludt Thui thu nhdp doanh nghiep;
Can ctr Nght dinh
s6
118120081ND-CP ngay 2711112008 cua Chinh phu
quy dinh chuc nang, nhiem v~, quyen han va
co
cdu t6 chuc cua B(J Tai ehinh;
d~ nghi cua T6ng cue truong T6ng cue Thui, B(J truong B(J Tai ehinh
huang ddn thi hanli v~ thui thu nhdp doanh nghiep nhu sau:
Hurmg din thi hanh Ngh] dinh
sa
218/20131ND-CP ngay 26112/2013
ciia Chinh phii quy djnh va hurmg din thi hanh
Luit Thu~ thu nhip doanh nghi~p
THONGTU
Ha N(Ji, ngay
18
thang
6
ndm 2014
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl¢T NAM
DQc
Ii
p -
Tl[
do -
Hanh phuc
BO
TAl
cHiNH
S6: 78
/2014/TT-BTC
Thông tư 782014BTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 782014BTC - Người đăng: Trang Còi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Thông tư 782014BTC 9 10 291