Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn về thế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nhamnguyenhp
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-------------Số: 96/2015/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015
THÔNG TƯ

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày
12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông
tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày
10/10/2014 của Bộ Tài chính
Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số
32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế;
Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp như
sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày
18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày
26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau:
“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính
thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:
Thuế TNDN
Thu nhập
Phần trích lập quỹ
Thuế suất
= (
) x
phải nộp
tính thuế
KH&CN (nếu có)
thuế TNDN
- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với các
nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định;
đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập
doanh nghiệp ở các nước mà doanh nghi...
BỘ TÀI CHÍNH
--------------
Số: 96/2015/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015
THÔNG TƯ
ng dn v thuế thu nhập doanh nghiệp ti Ngh đnh s 12/2015/-CP ngày
12/2/2015 của Chính ph quy đnh chi tiết thi hành Lut sa đi, b sung mt s điu
của các Lut v thuế và sửa đổi bổ sung một s điu ca các Nghđnh vthuế và sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông
tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày
10/10/2014 của Bộ Tài chính
n cứ Lut thuế thu nhập doanh nghip số 14/2008/QH12 Lut số
32/2013/QH13 sa đi, bsung mt sđiều của Lut thuế thu nhp doanh nghiệp;
n c Lut s 71/2014/QH13 sa đi, b sung mt s điu ca các Lut thuế;
n cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 m 2013 của Chính ph
quy định chi tiết và hướng dn thi nh mt s điu ca Lut thuế thu nhập doanh nghip;
n cứ Nghđịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tng 2 năm 2015 của Cnh ph quy
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
n cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 m 2013 của Chính ph
quy định chc năng, nhim v, quyền hạn cu t chc của BTài chính;
Theo đ nghca Tng cc trưởng Tng cc Thuế,
Bộ trưng BTài chính hướng dn thc hiện v thuế thu nhp doanh nghiệp như
sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điu 3 Thông số 78/2014/TT-BTC ngày
18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày
26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau:
“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính
thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:
Thuế TNDN
phải nộp
= (
Thu nhập
tính thuế
-
Phần trích lập quỹ
KH&CN (nếu có)
) x
Thuế suất
thuế TNDN
- Doanh nghiệp Việt Nam đầu nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với các
nước đã Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định;
đối với các nước chưa Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập
doanh nghiệp các nước doanh nghiệp đầu chuyển về mức thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh
nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.
1
Thông tư hướng dẫn về thế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn về thế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: nhamnguyenhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn về thế thu nhập doanh nghiệp 9 10 12