Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Được đăng lên bởi Hồ Phan Thanh Loan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu
nhập từ tiền lương, tiền công
1/ Trình tự thực hiện:
+ Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp
hoặc cơ quan chi trả thu nhập.
+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho
cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp ký hợp đồng lao động
(hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30/1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày
cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng. Trong năm nếu có sự thay đổi (tăng, giảm)
thì thời hạn gửi bản đăng ký chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.
+ Cơ quan chi trả thu nhập tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của cá nhân; thực hiện
tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc trước khi tính số thuế tạm khấu trừ; chuyển 01 bản đăng ký
giảm trừ người phụ thuộc của cá nhân nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan chi trả thu
nhập chậm nhất là ngày 20/2 của năm. Trường hợp đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển
cho cơ quan thuế là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký
2/ Cách thức thực hiện:
Cá nhân nộp cho cơ quan chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
hoặc qua hệ thống bưu chính
3/ Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
-

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16/Đk-TNCN ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008

i/ Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND
cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.
ii/ Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số
21a/XN-TNCN (TT 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009).

iii /Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực
tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN (TT 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009).
Iv/ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp có bố,
mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong
lý lịch: mẫu số 16/ĐK-TNCN (TT 84/2008/TT-BTC ngày 30-9/2008) .
-

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc kèm theo :

a) Đối với con:
- Con dưới 18 tuổi cần một trong các giấy tờ sau: bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.
- Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng l...
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu
nhập từ tiền lương, tiền công
1/ Trình tự thực hiện:
+ Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp
hoặc cơ quan chi trả thu nhập.
+ nhân thu nhập từ tiền lương, tiền công gửi bản đăng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho
quan chi trả thu nhập chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp hợp đồng lao động
(hoặc quyết định tuyển dụng) sau ngày 30/1 thì thời hạn đăng người phụ thuộc chậm nhất ngày
cuối cùng của tháng hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng. Trong năm nếu sự thay đổi (tăng, giảm)
thì thời hạn gửi bản đăng ký chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.
+ Cơ quan chi trả thu nhập tiếp nhận bản đăng người phụ thuộc được giảm trừ của nhân; thực hiện
tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc trước khi tính số thuế tạm khấu trừ; chuyển 01 bản đăng ký
giảm trừ người phụ thuộc của nhân nộp thuế cho quan thuế trực tiếp quản quan chi trả thu
nhập chậm nhấtngày 20/2 của năm. Trường hợp đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển
cho cơ quan thuế là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký
2/ Cách thức thực hiện:
Cá nhân nộp cho cơ quan chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
hoặc qua hệ thống bưu chính
3/ Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Mẫu đăng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16/Đk-TNCN ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
i/ Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND
cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.
ii/ Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số
21a/XN-TNCN (TT 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009).
Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh - Trang 2
Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh - Người đăng: Hồ Phan Thanh Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh 9 10 487