Ktl-icon-tai-lieu

Thực hàng MISA 2012

Được đăng lên bởi nvktkhoa18
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU .............................................................................................. 1
BẢNG KÊ KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU .................. 2
BÀI TẬP SỐ 01: BÀI TẬP TỔNG HỢP........................................................... 3
1. Số liệu ......................................................................................................... 3
1.1. Thông tin chung ................................................................................... 3
1.2. Danh mục ............................................................................................. 3
1.3. Số dư ban đầu....................................................................................... 6
1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I năm 2012 .......................... 8
1.5. Yêu cầu .............................................................................................. 15
2. Hướng dẫn ................................................................................................. 17
2.1. Tạo dữ liệu kế toán cho Công ty TNHH ABC .................................... 17
2.2. Khai báo các danh mục ...................................................................... 17
2.3. Khai báo số dư ban đầu ...................................................................... 18
2.4. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I năm 2012 ........ 19
2.5. Các bút toán cuối kỳ ........................................................................... 86
2.6. Xem báo cáo ...................................................................................... 91
BÀI TẬP SỐ 02: BÀI TẬP NGÂN SÁCH .................................................... 100
1. Số liệu ..................................................................................................... 100
1.1. Thông tin chung ............................................................................... 100
1.2. Danh mục ......................................................................................... 100
1.3. Số dư ban đầu................................................................................... 102
1.4. Bảng dự toán chi ngân sách Quý I năm 2012 .................................... 103
1.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2012 .................. 103
1.6. Yêu cầu ............................................................................................ 107
2. Hướng dẫn ................................................................
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU .............................................................................................. 1
BẢNG KÊ KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU .................. 2
BÀI TẬP SỐ 01: BÀI TẬP TỔNG HỢP ........................................................... 3
1. Số liệu ......................................................................................................... 3
1.1. Thông tin chung ................................................................................... 3
1.2. Danh mục ............................................................................................. 3
1.3. Số dư ban đầu....................................................................................... 6
1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I năm 2012 .......................... 8
1.5. Yêu cầu .............................................................................................. 15
2. Hướng dẫn ................................................................................................. 17
2.1. Tạo dữ liệu kế toán cho Công ty TNHH ABC .................................... 17
2.2. Khai báo các danh mục ...................................................................... 17
2.3. Khai báo số dư ban đầu ...................................................................... 18
2.4. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I năm 2012 ........ 19
2.5. Các bút toán cuối k ........................................................................... 86
2.6. Xem báo cáo ...................................................................................... 91
BÀI TẬP SỐ 02: BÀI TẬP NGÂN SÁCH .................................................... 100
1. Số liệu ..................................................................................................... 100
1.1. Thông tin chung ............................................................................... 100
1.2. Danh mục ......................................................................................... 100
1.3. Số dư ban đầu................................................................................... 102
1.4. Bảng dự toán chi ngân sách Quý I năm 2012 .................................... 103
1.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2012 .................. 103
1.6. Yêu cầu ............................................................................................ 107
2. Hướng dẫn ............................................................................................... 109
Thực hàng MISA 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hàng MISA 2012 - Người đăng: nvktkhoa18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
Thực hàng MISA 2012 9 10 818