Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành kế toán

Được đăng lên bởi Ngoc_pjg
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢNG SƠ ĐỒ NHẬP
CÁC LOẠI PHIẾU

CÁC BẢNG DANH MỤC

Phiếu thu

Danh mục Tài khoản

Phiếu chi

Danh mục ngày tháng

Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho

BẢNG NHẬP L
BẢNG PHÂN HỆ KHO
Bảng kê phiếu nhập kho 156
Bảng kê phiếu xuất kho 156
Bảng phân bổ cp mua hàng 156
Bảng nhập - xuất - tồn kho 156

PHÂN HỆ THANH TOÁN
Sổ chi tiết TK 131
Sổ chi tiết TK 331

Sổ chi tiết hàng hóa 156

Bảng tổng hợp phải thu 131

Bảng kê phiếu nhập kho 152

Bảng tổng hợp phải trả 331

Bảng kê phiếu xuất kho 152
Bảng nhập - xuất - tồn kho 152
Sổ chi tiết hàng hóa 152
Bảng kê phiếu nhập kho 155
Bảng kê phiếu xuất kho 155
Bảng nhập - xuất - tồn kho 155
Sổ chi tiết hàng hóa 155
MẪU BÌA SỔ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH V
Đ/C: Số 233 ngõ 211 tổ 46 Khương Trung- Tha
PHIÊN BẢN NĂM 2014_V8
TÁC GIẢ: MAI LIÊN

SƠ ĐỒ NHẬP LIỆU
CÁC BẢNG DANH MỤC

BẢNG PHÂN BỔ, KH, LƯƠNG

Danh mục Tài khoản

Bảng phân bổ TK 142

Danh mục ngày tháng

Bảng phân bổ TK 242
Bảng Khấu hao TSCĐ 214
Bảng chấm công
Bảng lương

ẢNG NHẬP LIỆU
SỔ SÁCH KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nhật ký chung

Bảng CDPS tháng

Sổ quỹ

Bảng cân đối kế toán

Sổ tiền gửi Ngân hàng

Báo cáo KQKD

Sổ cái tài khoản

Báo cáo LCTT

Sổ chi tiết tài khoản

Bản thuyết minh BCTC

MẪU BÌA SỔ

PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM
ổ 46 Khương Trung- Thanh Xuân- Hà Nội

MÉu sè 01 - TT

Công ty cổ phần cơ điện lạnh Việt Nam

(Ban hµnh theo Q§ sè: 48/2006/Q
ngµy 14/9/06 cña Bé trëng BT

Sè 233/211- tæ 46 phêng Kh¬ng Trung- TX- HN

phiÕu thu
Ngµy …. th¸ng …. n¨m ….

Hä tªn ngêi nép tiÒn :
………………………………………………………………………………………
§Þa chØ :…………………………………………………………………………………………………………
Lý do thu :
…………………………………………………………………………………….……………
Sè tiÒn : …………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………….…………
B»ng ch÷ :
Chøng tõ gèc
………………...………………………...
KÌm theo………………….……………….
:

Gi¸m ®èc
(Ký, hä tªn,®ãng dÊu)

KÕ to¸n trëng

Ngêi nép tiÒn

(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn)

Ngµy …. th¸ng …. n¨m ….
Ngêi lËp phiÕu
Thñ quü
(Ký, hä tªn)

(Ký, hä tªn)

§· nhËn ®ñ sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷)……………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………...……………………
Tû gi¸ ngo¹i tÖ ( vµng, b¹c, ®¸ quý): ………………………………………………………………………
Sè tiÒn quy ®æi: ………………………………………………………………………………………………..

MÉu sè 01 - TT

c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn l¹nh viÖt nam

(Ban hµnh theo Q§ sè: 48/2006/Q§-BTC
ngµy 14/9/06 cña Bé trëng BTC)

Sè 233/211- tæ 46 phêng Kh¬ng Trung- TX- HN

phiÕu CHI
Ngµy …05. th¸ng …01. n¨m …2015……

Hä tªn ngêi nhận tiÒn :…………………………………………………………………………………………
Nguyễn Mai Liên
§Þa chØ : ……...
BẢNG SƠ ĐỒ NHẬP LIỆU
CÁC LOẠI PHIẾU
CÁC BẢNG DANH MỤC
BẢNG PHÂN HỆ KHO PHÂN HỆ THANH TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM
Đ/C: Số 233 ngõ 211 tổ 46 Khương Trung- Thanh Xuân- Hà Nội
PHIÊN BẢN NĂM 2014_V8
TÁC GIẢ: MAI LIÊN
Phiếu thu
Danh mục Tài khoản
Phiếu chi
Danh mục ngày tháng
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
BẢNG NHẬP LIỆU
Bảng kê phiếu nhập kho 156
Sổ chi tiết TK 131
Bảng kê phiếu xuất kho 156
Bảng phân bổ cp mua hàng 156
Sổ chi tiết TK 331
Bảng nhập - xuất - tồn kho 156
Sổ chi tiết hàng hóa 156 Bảng tổng hợp phải thu 131
Bảng kê phiếu nhập kho 152 Bảng tổng hợp phải trả 331
Bảng kê phiếu xuất kho 152
Bảng nhập - xuất - tồn kho 152
Sổ chi tiết hàng hóa 152
Bảng kê phiếu nhập kho 155
Bảng kê phiếu xuất kho 155
Bảng nhập - xuất - tồn kho 155
Sổ chi tiết hàng hóa 155
MẪU BÌA SỔ
Thực hành kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành kế toán - Người đăng: Ngoc_pjg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Thực hành kế toán 9 10 987