Ktl-icon-tai-lieu

thực hành nghề nghiệp khoa kế toán

Được đăng lên bởi Thanh Tùng
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP II

MỤC LỤC

SVTH: TRẦN HẢI HÀ

Trang 1

KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP II

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, cùng với chín sách đổi mới nền kinh tế theo cơ
chế thị trường, cũng như xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh
mẽ. Đặc biệt là sau khi nước ta ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nền
kinh tế của nước ta đang phát triển một cách nhanh chóng. Điều này cũng có
nghĩa là đặt Việt Nam trước thách thức phải mở cửa nền kinh tế theo như hiệp
định đã thỏa thuận. Cùng với đó, hòa với dòng chảy hội nhập của cả nước, là sự
ra đời của hàng loạt công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong mọi ngành nghề.
Lẽ tất nhiên là các công ty phải chịu áp lực cạnh tranh rất gay gắt từ mọi phía.
Vì vậy, một câu hỏi đặt ra mà không một doanh nghiệp nào khi bước chân ra thị
trường mà không suy nghĩ đến, đó là làm thế nào để đứng vững và phát triển.
Và thông qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty sẽ trả lời
được câu hỏi này.
Thật vậy, để có thể tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh gay gắt
được ví là “Thương trường như chiến trường” các công ty, doanh nghiệp phải
tập trung, chú trọng vào giải quyết ba vấn đề cơ bản là : sản xuất cho ai, sản
xuất cái gì, sản xuất như thế nào? Các công ty phải tự quản lý mọi vấn đề của
công ty từ vốn, lao động, bán hàng,…. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu là lợi
nhuận. Và nó trở thành yếu tố quan trọng quyết định rằng công ty sẽ phát triển
hay sẽ phá sản. Vì vậy, các công ty phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực của
bản thân doanh nghiệp cũng như công ty cần nắm bắt đầy đủ, kịp thời mọi
thông tin về tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ mục
tiêu lợi nhuận. Do vậy, đạt hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả luôn là
vấn đề được doanh nghiệp quan tâm và trở thành điều kiện thiết yếu để doanh
nghiệp tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “ Phân tích
hiệu quả hoạt động kinh doanh “ tại công ty TNHH dược phẩm An Thiên.

SVTH: TRẦN HẢI HÀ

Trang 2

KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP II

Mục tiêu của bài báo cáo này là phân tích hiệu quả hoạt động của công ty
thông qua việc nghiên cứu tính chất của từng khoản mục chi phí, doanh thu, lợi
nhuận,…, tìm ra nguyên nhân để từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Cụ thể trong bài báo cáo thực hành nghề nghiệp 2 này, em tập trung vào
phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của c...
KHOA K TOÁN-KI M TOÁN TH C HÀNH NGH NGHI P II
M C L C
SVTH: TR N H I Trang 1
thực hành nghề nghiệp khoa kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực hành nghề nghiệp khoa kế toán - Người đăng: Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
thực hành nghề nghiệp khoa kế toán 9 10 740