Ktl-icon-tai-lieu

thực tập

Được đăng lên bởi nguyenluc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên người nhượng bán, cho, tặng:.....................................................................
Họ tên đồng chủ sở hữu ( nếu có ):.............................................................................
Địa chỉ thường trú:......................................................................................................
Loại xe máy chuyên dùng:.........................................................................................
Nhãn hiệu ( mác, kiểu )...................................................Màu sơn.............................
Nước sản xuất:...........................................Năm sản xuất...........................................
Số động cơ:.........................................Số khung.........................................................
Kích thước bao dài x rộng x cao...........................................................................mm
Trọng lượng.........................................Kg, Công suất...............................................
Chiếc xe máy chuyên dùng này hiện tôi là chủ sở hữu.
Nay nhượng bán (cho, tặng ) cho:............................................................................
Địa chỉ thường trú:.....................................................................................................
Các giấy tờ kèm theo gồm có:
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
Đề nghị cơ quan cấp đăng ký, biển số làm thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu chiếc xe máy
chuyên dùng nói trên.
Xác nhận của UBND Phường, Xã nơi
người bán (cho, tặng) đăng ký hộ khẩu
thường trú.

Ngày........ tháng........ năm 20....
Người bán (cho, tặng)
( Ký, ghi rõ họ tên )

Ghi chú: Mẫu giấy này chỉ áp dụng cho chủ xe, máy chuyên dùng là cá nhân khi không
có hợp đồng mua bán.

...
Mẫu giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên người nhượng bán, cho, tặng:.....................................................................
Họ tên đồng chủ sở hữu ( nếu có ):.............................................................................
Địa chỉ thường trú:......................................................................................................
Loại xe máy chuyên dùng:.........................................................................................
Nhãn hiệu ( mác, kiểu )...................................................Màu sơn.............................
Nước sản xuất:...........................................Năm sản xuất...........................................
Số động cơ:.........................................Số khung.........................................................
Kích thước bao dài x rộng x cao...........................................................................mm
Trọng lượng.........................................Kg, Công suất...............................................
Chiếc xe máy chuyên dùng này hiện tôi là chủ sở hữu.
Nay nhượng bán (cho, tặng ) cho:............................................................................
Địa chỉ thường trú:.....................................................................................................
Các giấy tờ kèm theo gồm có:
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
Đề nghị quan cấp đăng ký, biển số làm thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu chiếc xe máy
chuyên dùng nói trên.
Ngày........ tháng........ năm 20....
Người bán (cho, tặng)
( Ký, ghi rõ họ tên )
Ghi chú: Mẫu giấy này chỉ áp dụng cho chủ xe, máy chuyên dùng là cá nhân khi không
có hợp đồng mua bán.
Xác nhận của UBND Phường, Xã nơi
người bán (cho, tặng) đăng ký hộ khẩu
thường trú.
thực tập - Người đăng: nguyenluc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
thực tập 9 10 888