Ktl-icon-tai-lieu

“Thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang”

Được đăng lên bởi Mai Phuong
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Danh mục từ viết tắc
DNNN
Cty CP TS
TTS
TNV
TSNH
TSDH
TSNH/TTS
TSDH/TTS
NPT
NNH
VCSH
VCĐ
VLĐ
TSCĐ
TSLĐ
T- H
TLSX
SLĐ
SX-H-T
T-T’
CP
H’

: Doanh nghiệp Nhà Nước
: Công ty cổ phần Thủy Sản
: Tổng tài sản
: Tổng tài sản
: Tài sản ngắn hạn
: Tài sản dài hạn
: Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
: Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
: Nợ phải trả
: Nợ ngắn han
: Vốn chủ sở hữu
: Vốn cô định
: Vốn lưu động
: Tài sản cố định
: Tài sản lưu động
: Tiền – Hàng
: Tư liệu sản xuất
: Sức lao động
: Sản xuất – Hàng – Tiền
: Tiền – Tiền + khoản thặng dư (  T)
: Cổ phần
: Các yếu tố hàng hoá dịch vụ được sản xuất ra trong đó có

SXKD
VKD
CBTS
SXKD

phần giá trị mới (do giá trị sức lao động con người tạo ra).
: Sản xuất kinh doanh
: Vốn kinh doanh
: Chế biến thủy sản
: Sản xuất kinh doanh

1

1

Danh mục bảng
Bảng 1: Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh.........................................................
Bảng 2: Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD......................................
Bảng 3: Tình hình vốn chiếm dụng................................................................................
Bảng 4: Tình hình vốn chiếm dụng................................................................................
Bảng 5: Chênh lệch giữa vốn chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng..................................
Bảng 6: Tình hình vay ngắn hạn.....................................................................................
Bảng 7: Tình hình nợ dài hạn..........................................................................................
Bảng 8: Tình hình vốn chủ sở hữu..................................................................................
Bảng 9: Các khoản phải trả, phải nộp.............................................................................
Bảng 10: Cơ cấu tài sản, nguồn vốn...............................................................................
Bảng 11: Tình hình tăng, giảm vốn cố định...................................................................
Bảng 12: Tài sản cố định.................................................................................................
Bảng 13: Khấu hao TSCĐ..............................................................................................
Bảng 14: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ.......................................................
Bảng 15: Đánh giá tình hình sử dụng vốn......................................................................
Bảng 16: Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán....
Danh mục từ viết tắc
DNNN : Doanh nghiệp Nhà Nước
Cty CP TS : Công ty cổ phần Thủy Sản
TTS : Tổng tài sản
TNV : Tổng tài sản
TSNH : Tài sản ngắn hạn
TSDH : Tài sản dài hạn
TSNH/TTS : Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
TSDH/TTS : Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
NPT : Nợ phải trả
NNH : Nợ ngắn han
VCSH : Vốn chủ sở hữu
VCĐ : Vốn cô định
VLĐ : Vốn lưu động
TSCĐ : Tài sản cố định
TSLĐ : Tài sản lưu động
T- H : Tiền – Hàng
TLSX : Tư liệu sản xuất
SLĐ : Sức lao động
SX-H-T : Sản xuất – Hàng – Tiền
T-T’ : Tiền – Tiền + khoản thặng dư (
T)
CP : Cổ phần
H’ : Các yếu tố hàng hoá dịch vụ được sản xuất ra trong đó có
phần giá trị mới (do giá trị sức lao động con người tạo ra).
SXKD : Sản xuất kinh doanh
VKD : Vốn kinh doanh
CBTS : Chế biến thủy sản
SXKD : Sản xuất kinh doanh
1
1
“Thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang” - Người đăng: Mai Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
“Thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang” 9 10 474