Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành kiểm tóan tại VN

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO MÔN PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KINH TẾ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH KIỂM TOÁN
TẠI VIỆT NAM

Giáo viên hướng dẫn: PHẠM QUỐC HÙNG
Nhóm thực hiện: Nhóm 09 Lớp 06

GIỚI THIỆU

1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1
Phân tích
thực trạng
nguồn nhân
lực ngành
Kiểm toán
Việt Nam
giai đoạn
2013-2014

2
Đánh giá
thực trạng
nguồn nhân
lực ngành
Kiểm toán
Việt Nam
giai đoạn
2013-2014

3

Đề ra giải pháp
nâng cao chất
lượng nguồn
nhân lực ngành
Kiểm toán
trong quá trình
công nghiệp hóa
– hiện đại hóa
đất nước

2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU
VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu thứ cấp
- Thu thập từ các bài
viết của Tạp chí tài
chính, diễn đàn Doanh
nghiệp, diễn đàn chuyên
môn,….
- Một số tin tức từ các
website
bachkhoatrithuc.vn,
vnexpress.vn,….

Số liệu sơ cấp
- Phương pháp chọn
mẫu: Ngẫu nhiên
- Đối tượng phỏng vấn:
sinh viên trường Đại
học Cần Thơ và nhân
viên ở các công ty
Kiểm toán tại Cần Thơ
- Cỡ mẫu: n = 120

2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU
VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Mục
tiêu 1

Phương pháp thống kê mô tả

Sử dụng phương pháp phân tích SWOT
để tìm ra và đánh giá những điểm mạnh
– điểm yếu, những cơ hội – đe dọa
Mục
tiêu 3

Kết hợp với những kết quả đạt được ở
hai mục tiêu trên để làm căn cứ đề ra
những giải pháp

Mục
tiêu 2

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY
CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

...




 !"#
 !"#
$#
$#
%#&
'(

 !"# $
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành kiểm tóan tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành kiểm tóan tại VN - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành kiểm tóan tại VN 9 10 608