Ktl-icon-tai-lieu

Thuế

Được đăng lên bởi lahuongquynh95
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ SỐ 1
Lý Thuyết
Câu 1:
Có quan điểm cho rằng một ưu điểm nổi bật của thuế Giá trị gia tăng là khuyến khích xuất khẩu.
Anh (chị) có nghĩ như vậy không ? Hãy trình bày lập luận của mình.
Câu 2:
“ Sự khác nhau giữa trốn thuế và tránh thuế là độ dày bức tường nhà tù ”. Anh (chị) suy nghĩ gì
về câu nói trên.

Bài Tập
Công ty xuất nhập khẩu A mua 1.500.000 bao thuốc lá của Công ty B (thuế suất thuế TTĐB là
65 %) để xuất khẩu với giá 4.000 đ/bao. Vì lý do khách quan, công ty A chỉ xuất khẩu được 50%
số lượng hàng, số còn lại bán trong nước với giá 9.500 đ/bao.
Hãy tính tổng số thuế nhà nước thu được trong trường hợp này.
( cho cả công ty A và công ty B ). Biết thuế suất thuế VAT là 10 %.
--------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 2
Lý Thuyết
Câu 1 :
Vì sao cuộc cải cách thuế lần 1- năm 1990 là cuộc cải cách mang tính toàn diện, cơ bản và sâu
sắc ?. Trình bày những kết quả đạt được của cuộc cải cách này.
Câu 2:
Có quan điểm cho rằng: những lời hứa của các chính trị gia ngày hôm nay là những sắc thuế
ngày hôm sau. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về quan điểm trên.

Bài tập :
Công ty PricewaterhouseCoopers là một công ty kiểm toán quốc tế có văn phòng ở hầu hết các
quốc gia trên thế giới. Lâm Quang Hiển – công dân Việt Nam, đang công tác tại Công ty ở Việt
Nam. Trong năm 2000, thu nhập của anh Hiển như sau:
Thu nhập do Công ty trả: 95.000.000 đ
Thu nhập do Công ty PricewaterhouseCoopers tại Singapore trả cho anh Hiển vì đã thực hiện
một hợp đồng kiểm toán quốc tế tại Singapore nhưng Công ty ở Việt Nam trực tiếp ký kết hợp
đồng với Công ty ở Singapore, nhận tiền và Công ty trả cho anh Hiển là 35.000 USD.
(1 USD = 14.650 VND).
Xác định số thuế thu nhập của anh Hiển phải nộp tiếp trong năm 2000 khi quyết toán thuế, biết
rằng anh Hiển công tác tại Singapore là 46 ngày và tại Việt Nam là 319 ngày. Và theo phép tính
của Công ty tại Việt Nam, hàng tháng anh Hiển đã nộp thuế là 3.500.000 đồng.
--------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 3
Lý Thuyết
Câu 1:
Vì sao nói một trong những ưu điểm nổi bật của thuế Giá trị gia tăng là tính trung lập của nó.
Hãy sử dụng ví dụ để minh họa cho lập luận của m...
ĐỀ SỐ 1
L Thuyt

 !"#$#%&'#()
*+,-.$#/012$3"$!4!3)
5
678#9:."!";"$<=">?)*+,@$-3
.AB)
Bi Tp
/$&'4#(*)CDD)DDD:!/$E+@'FFGE!"
HCI,&'#(.JK)DDDL)M3!N;#O/$*P&'#(QCDI
@:!Q"O@:R!SJ.JT)CDDL)
12$%@:"JQ=Q4"$)
+U/$*."/$E,)E@'M*F!"DI)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
ĐỀ SỐ 2
L Thuyt

M3@U!WV TTD!"U%";XOYU."@
@Z0)F3"$9#USQU"$)
5
9!=<%"$/$!"9@Z
"$/@)*+,2$3"$@$-3.AB)
Bi tp
/$[\]\@\4\@!"/$#:. 4R^W
:BJ)_`1a/;MXbO/S/$^MX
b)F 5DDDO41@
F4;/$UTC)DDD)DDD
F4;/$[\]\@\4\@S74\U1.328X
Q4c#:S74\/$^MXb84#N#Q4
c.J/$^74\OA."/$U1!"dC)DDDe7f)
+e7fgK)HCDMbf,)
h@:414U44 5DDD#$O
1/S74\!"KH"$."SMXb!"dT"$)M"\4i4%
/$SMXbO"124!"d)CDD)DDDc)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế - Người đăng: lahuongquynh95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thuế 9 10 486