Ktl-icon-tai-lieu

Thuế

Được đăng lên bởi tuanlm-tfac
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/ Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu
HỎI: Công ty chúng tôi đã xuất khẩu hàng hoá nhưng bị khách hàng nước
ngoài trả lại. Số hàng hoá này sẽ được sử dụng cho sản xuất kinh doanh
hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng thì sẽ phải khấu trừ thuế giá trị gia tăng
số hàng hoá bị trả lại như thế nào?
TRẢ LỜI:
Điểm 1.2c Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/4/2007) của Bộ
Tài chính hướng dẫn xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
như sau: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là thuế giá trị gia tăng
của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu
thuế giá trị gia tăng”.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hàng hoá bán ra thuộc đối tượng chịu thuế giá
trị gia tăng thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hàng hoá bán ra
không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ
thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Như vậy, công ty xuất khẩu hàng hoá, bị khách hàng nước ngoài trả lại, nếu
hàng hoá bị trả lại được tiếp tục sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì công ty được kê khai để khấu trừ hoặc
hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của số hàng hoá xuất khẩu bị trả lại theo
hướng dẫn tại Điểm l Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày
9/4/2007 của Bộ Tài chính.
Công ty không được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của lô hàng xuất khẩu
bị trả lại đối với trường hợp xuất khẩu hàng hoá theo hướng dẫn tại Điểm 1b
Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007.
2/ Các trường hợp được phép bán hàng giữ trong kho ngoại quan vào
nội địa
HỎI: Một doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng trong kho ngoại quan, nay
doanh nghiệp muốn bán một phần lô hàng cho khách hàng ở Việt Nam có
được không? Cần làm những thủ tủc gì để nhập hàng từ kho ngoại quan vào
nội địa?
TRẢ LỜI:
Điểm 5.2, phần VII, mục 2 Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 của
Bộ Tài chính có quy định về việc hàng hoá từ kho ngoại quan được đưa vào
nội địa trong các trường hợp sau: hàng hoá nhập khẩu được đưa vào tiêu thụ
tại thị trường Việt Nam quy định tại điểm b, khoản 2, điều 26 Nghị định số
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005; hàng hoá được đưa vào nội địa để gia
công, tái chế; hàng hoá là máy móc thiết bị thuê của nước ngoài khi kết thúc
hợp đồng đã tái xuất và gửi kho ngoại quan được đưa vào nội địa để thực
hiện hợp đồng thuê tiếp theo; trường hợp có lý do chính đáng và được Cục
trưởng Hải quan nơi có kho ngoại quan chấp nhận, hàng hoá đã xuất khẩu
gửi kho ngoại quan được làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa....
1/ Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu
HỎI: Công ty chúng tôi đã xuất khẩu hàng hoá nhưng bị khách hàng nước
ngoài trả lại. Số hàng hoá này sẽ được sử dụng cho sản xuất kinh doanh
hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng thì sẽ phải khấu trừ thuế giá trị gia tăng
số hàng hoá bị trả lại như thế nào?
TRẢ LỜI:
Điểm 1.2c Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/4/2007) của Bộ
Tài chính hướng dẫn xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
như sau: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là thuế giá trị gia tăng
của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu
thuế giá trị gia tăng”.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hàng hoá bán ra thuộc đối tượng chịu thuế giá
trị gia tăng thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hàng hoá bán ra
không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ
thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Như vậy, công ty xuất khẩu hàng hoá, bị khách hàng nước ngoài trả lại, nếu
hàng hoá bị trả lại được tiếp tục sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì công ty được kê khai để khấu trừ hoặc
hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của số hàng hoá xuất khẩu bị trả lại theo
hướng dẫn tại Điểm l Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày
9/4/2007 của Bộ Tài chính.
Công ty không được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của lô hàng xuất khẩu
bị trả lại đối với trường hợp xuất khẩu hàng hoá theo hướng dẫn tại Điểm 1b
Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007.
2/ Các trường hợp được phép bán hàng giữ trong kho ngoại quan vào
nội địa
HỎI: Một doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng trong kho ngoại quan, nay
doanh nghiệp muốn bán một phần lô hàng cho khách hàng ở Việt Nam có
được không? Cần làm những thủ tủc gì để nhập hàng từ kho ngoại quan vào
nội địa?
TRẢ LỜI:
Điểm 5.2, phần VII, mục 2 Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 của
Bộ Tài chính có quy định về việc hàng hoá từ kho ngoại quan được đưa vào
nội địa trong các trường hợp sau: hàng hoá nhập khẩu được đưa vào tiêu thụ
tại thị trường Việt Nam quy định tại điểm b, khoản 2, điều 26 Nghị định số
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005; hàng hoá được đưa vào nội địa để gia
công, tái chế; hàng hoá là máy móc thiết bị thuê của nước ngoài khi kết thúc
hợp đồng đã tái xuất và gửi kho ngoại quan được đưa vào nội địa để thực
hiện hợp đồng thuê tiếp theo; trường hợp có lý do chính đáng và được Cục
trưởng Hải quan nơi có kho ngoại quan chấp nhận, hàng hoá đã xuất khẩu
gửi kho ngoại quan được làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa. Thủ tục hải
Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế - Người đăng: tuanlm-tfac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuế 9 10 734