Ktl-icon-tai-lieu

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Bài 1:Tính thuế TNDN, GTGT, xuất khẩu của một DN như sau
1.

Tình hình sản xuất trong năm: DN sx được 40.000 sp (hang không chịu thuế TTĐB), không

2.

có hang tồn kho
Tình hình tiêu thụ trong năm
- Quý 1: bán cho công ty thương mại nội địa 12.000 sp, giá bán chưa thuế GTGT

3.

-

45.000đ/sp
Quý 2: trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp, giá CIF là 74.000đ/sp. Trong đó chi phí vận chuyển

-

và bảo hiểm là 1.000đ/sp
Quý 3: bán cho DN chế xuất 5.000 sp, giá bán 45.000đ/sp
Quý 4: trực tiếp xuất khẩu 2.000 sp. Giá FOB là 46.000đ/sp. Xuấtchođạilý 5.000 sp, giá

bán của đại lý theo hợp đồng chưa thuế GTGT 46.000đ/sp. Cuối năm còn tồn 1.000sp.
Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm
- NVL trực tiếp sx sp là 846.000.000đ
- Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng sx 6.000.000đ, thuộc bộ
-

-

-

phận quản lý là 3.200.000đ
Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm
+ Định mức sản xuất sản phẩm là 250sp/lđ/tháng
+ Định mức tiền lương là 800.000đ/lđ/tháng
Khấu hao TSCĐ: TSCĐ phục vụ ở phân xưởng sx 160.000.000đ, TSCĐ ở bộ phận quản
lý DN 50.000.000đ và TSCĐ ở bộ phận bán hàng 12.000.000đ
Tiền lương bộ phận QLDN là 84.000.000đ
Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000đ
Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2
Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT
Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng
Biết rằng:
Thuế GTGT 10%, thuế XK 2%, thuế TNDN 28%
Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm 84.500.000đ
Thu nhập từ lãi TGNH 3.870.000đ

GIẢI
1) Bán cho cty thương mại trong nước.
Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr)
T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)
2) Trực tiếp xuất khẩu:
Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr)
XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)
3) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr)

XK: 225 x 2% = 4,5 (tr)
4) Trực tiếp xuất khẩu:
Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 276 (tr)
XK: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 (tr)
GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).
VẬY:
- Thuế xuất khẩu phải nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14 (tr)
- Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào
* Thuế GTGT đầu ra = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)
* Thuế GTGT đầu vào = 84.500.000
Vậy thuế GTGT phải nộp= 72,4 – 84,5 = -12,1 (tr)
- thuế TNDN = doanh thu – chi phí + thu nhập
* doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 276 (tr) = 1.781 (tr)
(*) Chi phí cho 40.000 sp:
= 846.000.000 + 6.000.000 + (0,8/250 x 40.000) + 160.000.000 + 126.000.000 = 1.266 ...
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Bài 1:Tính thuế TNDN, GTGT, xuất khẩu của một DN như sau
1. Tình hình sản xuất trong năm: DN sx được 40.000 sp (hang không chịu thuế TTĐB), không
có hang tồn kho
2. Tình hình tiêu thụ trong năm
- Quý 1: bán cho công ty thương mại nội địa 12.000 sp, giá bán chưa thuế GTGT
45.000đ/sp
- Quý 2: trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp, giá CIF là 74.000đ/sp. Trong đó chi phí vận chuyển
và bảo hiểm là 1.000đ/sp
- Quý 3: bán cho DN chế xuất 5.000 sp, giá bán 45.000đ/sp
- Quý 4: trực tiếp xuất khẩu 2.000 sp. Giá FOB là 46.000đ/sp. Xuấtchođạilý 5.000 sp, giá
bán của đại lý theo hợp đồng chưa thuế GTGT 46.000đ/sp. Cuối năm còn tồn 1.000sp.
3. Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm
- NVL trực tiếp sx sp là 846.000.000đ
- Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng sx 6.000.000đ, thuộc b
phận quản lý là 3.200.000đ
- Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm
+ Định mức sản xuất sản phẩm là 250sp/lđ/tháng
+ Định mức tiền lương là 800.000đ/lđ/tháng
- Khấu hao TSCĐ: TSCĐ phục vụ ở phân xưởng sx 160.000.000đ, TSCĐ ở bộ phận quản
lý DN 50.000.000đ và TSCĐ ở bộ phận bán hàng 12.000.000đ
- Tiền lương bộ phận QLDN là 84.000.000đ
- Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000đ
- Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2
- Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT
- Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng
Biết rằng:
- Thuế GTGT 10%, thuế XK 2%, thuế TNDN 28%
- Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm 84.500.000đ
- Thu nhập từ lãi TGNH 3.870.000đ
GIẢI
1) Bán cho cty thương mại trong nước.
Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr)
T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)
2) Trực tiếp xuất khẩu:
Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr)
XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)
3) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr)
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 951