Ktl-icon-tai-lieu

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi dungtm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
BÀI 1:
Hãy tính thuế xk, thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp của 1 công ty hàng tiêu
dùng có số liệu cả năm như sau:
I/ Sản xuất
- Sản xuất được 670.000 sp A (không thuộc diện chịu thuế TTDB)
II/ Tiêu thụ:
1. Bán cho cty TM trong nước 200.000 sp với giá chưa thuế GTGT là 600.000
đ/sp
2. Bán cho khu chế xuất 150.000 sp với giá 650.000 đ/sp.
3. Xuất khẩu ra nước ngoài 170.000 sp theo điều kiện CIF với giá quy ra đồng
việt nam 814.200 đ/sp, phí vận chuyển và bảo hiểm 15% giá FOB.
4. Xuất cho đại lý bán lẻ 120.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có
thuế GTGT là 620.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 20.000 sp, hoa hồng
cho đại lý bán lẻ là 5% giá bán chưa thuế GTGT.
III/ Các thông tin khác:
1. Chi phí
- Tổng chi phí trực tiếp sản xuất cho cả năm là 372.252 (tr)
- Các chi phí khác phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm:
+ hoa hồng đại lý
+ thuế xuất khẩu
+ phí vận chuyển và bảo hiểm
+ các chi phí khác: 30.194 (tr)
2. Thu nhập chịu thuế
- thu nhập từ tiền cho vay : 600 (tr)
- thu nhập từ chuyển nhượng tài sản: 1.300 (tr)
3. Tổng thuê` GTGT được khấu trừ cho cả năm là 31.193 (tr)
Biết rằng:
Công ty không có hàng tồn kho đầu kỳ
thuế suất thuế xuất khẩu: 2%
thuế suất thuế GTGT: 10% (DN tính thuế GTGT theo PP khấu trừ)
thuế suất thuế TNDN 25%

1

BÀI 2:
Xác định thuế xuất khẩu, GTGT và thuế TNDN phải nộp trong năm của một công
ty với các tài liệu sau:
I/ Tình hình sản xuất trong năm:
Sản xuất được 120.000 sp A (A ko thuộc diện chịu thuế TTDB), công ty không có
hàng tồn kho đầu năm.
II/ Tình hình tiêu thụ trong năm:
1) Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp theo điều kiện FOB với giá quy ra đồng việt nam
là 60.000 đ/sp.
2) Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 40.000 sp, giá bán 62.000 đ/sp.
3) Trực tiếp xuất khẩu 30.000 sp theo điều kiện CIF với giá quy ra đồng việt nam
là 66.700 đ/sp. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 15% giá FOB.
4) Xuất cho đại lý bán lẻ 20.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng mua chưa
có thuế GTGT là 55.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 5.000sp
III/Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:
- Nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm là 2.010 triệu đồng.
- Nguyên vật liệu phụ trực tiếp sản xuất sản phẩm là 537,2 triệu đồng.
- Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. Định mức sản phẩm sản
xuất là 300sp/lao động/tháng, định mức tiền lương 1.200.000 đ/lao động /tháng.
- Chi phí ở bộ phận quản lý: 250 triệu đồng.
- Khấu hao TSCD ở phân xưởng sản xuất: 186 triệu đồng.
- Các ch...
1
BÀI TẬP CHƯƠNG THU THU NHP DOANH NGHIP
BÀI 1:
Hãy tính thuế xk, thuế GTGT và thuế TNDN phi np ca 1 công ty hàng tiêu
dùng có s liu c năm như sau:
I/ Sn xut
- Sn xuất được 670.000 sp A (không thuc din chu thuế TTDB)
II/ Tiêu th:
1. Bán cho cty TM trong nước 200.000 sp vi giá chưa thuế GTGT là 600.000
đ/sp
2. Bán cho khu chế xut 150.000 sp với giá 650.000 đ/sp.
3. Xut khẩu ra nước ngoài 170.000 sp theo điều kin CIF vi giá quy ra đng
việt nam 814.200 đ/sp, phí vận chuyn và bo him 15% giá FOB.
4. Xuất cho đại lý bán l 120.000 sp, giá bán của đại lý theo hp đồng chưa có
thuế GTGT là 620.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tn kho là 20.000 sp, hoa hng
cho đại lý bán l là 5% giá bán chưa thuế GTGT.
III/ Các thông tin khác:
1. Chi phí
- Tng chi phí trc tiếp sn xut cho c năm là 372.252 (tr)
- Các chi phí khác phc v cho khâu tiêu th sn phm:
+ hoa hồng đại lý
+ thuế xut khu
+ phí vn chuyn và bo him
+ các chi phí khác: 30.194 (tr)
2. Thu nhp chu thuế
- thu nhp t tin cho vay : 600 (tr)
- thu nhp t chuyển nhượng tài sn: 1.300 (tr)
3. Tổng thuê` GTGT được khu tr cho c năm là 31.193 (tr)
Biết rng:
Công ty không có hàng tồn kho đầu k
thuế sut thuế xut khu: 2%
thuế sut thuế GTGT: 10% (DN tính thuế GTGT theo PP khu tr)
thuế sut thuế TNDN 25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: dungtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 614