Ktl-icon-tai-lieu

Thuế với hộ kinh doanh cá thể

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh cá thể kể từ năm
2014
Ngày 28/04/2014
Mặc dù cơ quan thuế đã tổ chức các buổi tập huấn nhằm tuyên
truyền rộng rãi những chính sách thuế mới, nhưng trên thực tế, người
dân vẫn gặp nhiều vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong thời
gian vừa qua, một số cá nhân, hộ cá thể kinh doanh điện thoại cơ quan
thuế thắc mắc cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ cho thuê nhà,
hay tại sao hộ cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán các năm trước
tạm nộp trong năm, cuối năm quyết toán được hoàn lại, năm nay không
cho quyết toán … Nhằm giúp cho các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể tìm
hiểu nắm bắt về nghĩa vụ thực hiện các loại thuế có liên quan với Nhà
nước, Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tóm tắt
một số nội dung về các chính sách thuế có liên quan đến cá nhân, hộ cá
nhân kinh doanh kể từ năm 2014 cụ thể như sau:
1. Về thuế môn bài: Cá nhân, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Môn
bài theo 6 mức được quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư
số 96/2002/TT- BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính , cụ thể như
sau:
Bậc
thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000đ

1.000.000đ

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000đ

750.000đ

3

Trên 750.000 đến 1.000.000đ

500.000đ

4

Trên 500.000 đến 750.000đ

300.000đ

5

Trên 300.000 đến 500.000đ

100.000đ

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000đ

50.000đ

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp
đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp
mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số

thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả
năm.
Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu
01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính. Thời hạn nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của
tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu chưa hoạt động thì
nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký giấy phép kinh doanh
hoặc ngày 31/12 của năm có sự thay đổi các yếu tố ảnh hưởng đến bậc
môn bài. Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai,
nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các
năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế
môn bài phải nộp, chỉ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.
2. Về thuế GTGT (GTGT)
+ Xác định số thuế GTGT phải nộp: Theo quy định tại Khoản
2(a) Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ
Tài chính quy định hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế theo phươ...
Chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh cá thể kể từ năm
2014
Ngày 28/04/2014
Mặc dù cơ quan thuế đã tổ chức các buổi tập huấn nhằm tuyên
truyền rộng rãi những chính sách thuế mới, nhưng trên thực tế, người
dân vẫn gặp nhiều vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong thời
gian vừa qua, một số cá nhân, hộ cá thể kinh doanh điện thoại cơ quan
thuế thắc mắc cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ cho thuê nhà,
hay tại sao hộ cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán các năm trước
tạm nộp trong năm, cuối năm quyết toán được hoàn lại, năm nay không
cho quyết toán … Nhằm giúp cho các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể tìm
hiểu nắm bắt về nghĩa vụ thực hiện các loại thuế có liên quan với Nhà
nước, Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tóm tắt
một số nội dung về các chính sách thuế có liên quan đến cá nhân, hộ cá
nhân kinh doanh kể từ năm 2014 cụ thể như sau:
1. Về thuế môn bài: Cá nhân, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Môn
bài theo 6 mức được quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư
số 96/2002/TT- BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính , cụ thể như
sau:
Bậc
thuế
Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000đ 1.000.000đ
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000đ 750.000đ
3 Trên 750.000 đến 1.000.000đ 500.000đ
4 Trên 500.000 đến 750.000đ 300.000đ
5 Trên 300.000 đến 500.000đ 100.000đ
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000đ 50.000đ
Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp
đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp
mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số
Thuế với hộ kinh doanh cá thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế với hộ kinh doanh cá thể - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thuế với hộ kinh doanh cá thể 9 10 341