Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi tuyet256
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

2

1

Mục tiêu
o
o
o
o

Chương 6
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hiểu được vị trí và mục đích của Bản thuyết minh BCTC
Nắm được các nguyên tắc lập và trình bày
Hiểu được cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC
Trình bày, tóm tắt được các nội dung cần thiết khai báo
và công bố trên Bản thuyết minh BCTC

3

4

Nội dung
 Những vấn đề chung :
- Khái niệm
- Mục đích của bản thuyết minh BCTC
- Nguyên tắc lập và trình bày
- Cơ sở lập
 Nội dung và phương pháp lập bản thuyết minh BCTC

Những vấn đề chung

Khái
niệm

Mục đích của
bản thuyết
minh BCTC

Nguyên tắc
lập và trình
bày

Cơ sở
lập

1

5

6

Mục đích

Khái niệm
 Thuyết minh BCTC là một bộ phận hợp thành hệ thống

Thuyết minh BCTC là một trong những BCTC của DN,

BCTC của doanh nghiệp được lập để bổ sung, giải thích

nhằm đưa ra thông tin chi tiết và mở rộng thông tin tóm

thông tin về họat động sản xuất kinh doanh, tình hình tài

tắt trong BCTC, nhằm giúp người sử dụng hiểu rõ hơn

chính doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các BCTC khác

về tình hình họat động thực tế của doanh nghiệp trong

không trình bày rõ ràng và chi tiết được.

khoảng thời gian báo cáo

7

Nguyên tắc
Tuân thủ chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài
chính”
 Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính về
các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với
các giao dịch và các sự kiện quan trọng.
Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế
toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác
(các thông tin trọng yếu).

8

Nguyên tắc (tiếp)
Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các
báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho loại trình bày
trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp
Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày một
cách hệ thống. Mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán,
Báo cáo hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ cần được tham chiếu tới các thông tin liên quan trong Bản
thuyết minh báo cáo tài chính.

2

9

Cơ sở lập

10

Nội dung và phương pháp lập

 Căn cứ vào Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước
 Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết qủa hoạt
động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.

Đặc điểm họat động của doanh nghiệp

 Căn cứ vào sổ sách kế toán tổng hợp

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

 Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi
tiết có liên quan.

Các chính sách kế toán áp dụng

 Căn cứ vào tình hình thực...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
1
Chương 6
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Mc tiêu
o Hiểu được vị trí và mục đích của Bản thuyết minh BCTC
o Nắm được các nguyên tắc lập và trình bày
o Hiểu được cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC
o Trình bày, tóm tắt được các nội dung cần thiết khai báo
và công bố trên Bản thuyết minh BCTC
2
Nội dung
Những vấn đề chung :
- Khái niệm
- Mục đích của bản thuyết minh BCTC
- Nguyên tắc lập và trình bày
- Cơ sở lập
Nội dung và phương pháp lập bản thuyết minh BCTC
3
4
Những vấn đề chung
Khái
niệm
Mục đích của
bản thuyết
minh BCTC
Nguyên tắc
lập trình
bày
Cơ sở
lập
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Người đăng: tuyet256
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 10 675